Studijní program

Geodézie a kartografie

Akademický rok 2023/24

Zkratka: B-P-C-GK Kód: B3646 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Akreditace:

studijní obor

Geodézie, kartografie a geoinformatika

Zkratka: GI

Program: Geodézie a kartografie

Profil

Cílem bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie se standardní délkou studia 3 roky je, ve shodě se zákonem č. 111/1998 o vysokých školách,získání dostatečných teoretických, odborných a praktických poznatků a dovedností z oblasti geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, které absolventovi umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu tohoto oboru, nebo bezprostředně uplatnit poznatky z bakalářského studia v zeměměřické a katastrální praxi. Bakalářský studijní program je cíleně zaměřen jednak na přípravu k výkonu povolání, jednak jako základ pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu. V prvních 4 semestrech získá student potřebné znalosti z předmětů teoretického základu, odborného geodetického základu a z předmětů právních, ekonomických, z informatiky a ze všeobecného odborného základu. Na tyto základy navazují informace o geodetických a kartografických metodách a technologiích vyučovaných v odborných předmětech. Teoretické poznatky z odborných předmětů jsou prakticky aplikovány při ovládnutí moderní měřické a zpracovatelské techniky. Tyto předměty se neobejdou bez aktivního využívání výpočetní techniky nejen v učebnách, ale při terénních cvičeních. Součástí výuky je v každém ročníku několikatýdenní soustředěná výuka v terénu. Absolvent je vybaven znalostmi, které mu umožňují pracovat v oblasti katastru nemovitostí, při všech druzích mapování a při základních činnostech v oblasti inženýrské geodézie.

Výsledky učení

Absolvent je schopen pracovat s většinou geodatabází a vytvářet z nich požadované výstupy. Absolvent samostatně zvládá tvorbu map pro různé účely od přímého měření v terénu, přes zpracování získaných dat, tvorbu digitálních mapových a dalších výstupů, včetně vizualizačních aplikací. Absolvent je schopen zpracovávat podklady získané nejmodernějšími měřickými technologiemi (družicová měření, pozemní a letecká fotogrammetrie, pozemní a letecké skenování atd.). Hlavním cílem studia je vychovat teoreticky vzdělaného a prakticky vyškoleného odborníka pro většinu geodetických a kartografických činností aktuální praxe, který by měl být rovněž schopen pokračovat v dalším odborném studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu.

Garant

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
GA01 Matematika I 3 3 8 zá,zk
GA06 Deskriptivní geometrie 3 2 6 zá,zk
GB01 Fyzika I 2 2 5 zá,zk
GE01 Geodézie I 3 3 8 zá,zk
GU01 Základy informatiky 1 1 2
GZ02 Základy práva 2 2 zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
GA04 Matematika II 2 2 5 zá,zk
GB03 Fyzika II 3 2 5 zá,zk
GE03 Geodézie II 3 3 6 zá,zk
GE04 Teorie chyb a vyrovnávací počet I 2 2 5 zá,zk
GE06 Výuka v terénu I 360 4 kl
GE26 Základy programování 1 2 2 kl
GE29 Interaktivní grafické systémy 2 2

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
GA05 Matematika III 2 2 5 zá,zk
GE02 Aplikovaná optika a elektronika 2 1 4 zá,zk
GE07 Geodézie III 2 2 5 zá,zk
GE08 Teorie chyb a vyrovnávací počet II 2 2 6 zá,zk
GE09 Počítačová grafika I 2 2 4 kl
GE10 Mapování I 2 2 4 zá,zk
GE52 Geodetické programy 2 2

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
GE11 Mapování II 3 3 6 zá,zk
GE12 Katastr nemovitostí I 2 2 5 zá,zk
GE13 Geodetické sítě 2 2 5 zá,zk
GE14 Výuka v terénu II 360 4 kl
GE51 Databáze I 2 2
GS01 Nauka o krajině 2 2 zk
GV01 Ekonomika 2 2 4 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
GU51 Informatika II 2 2
GU52 AutoCAD 2 2
GU53 Technologie Internetu 2 2

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
GE15 Fotogrammetrie I 2 2 5 zá,zk
GE16 Inženýrská geodézie I 3 3 8 zá,zk
GE17 Katastr nemovitostí II 2 2 6 zá,zk
GE18 Kartografie I 3 3 7 zá,zk
GE27 Geografické informační systémy I 1 2 3 zá,zk

3. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
GZ51 Psychologie 2 2
GZ52 Sociologie 2 2
GZ53 Komunikace a rétorika 2 2

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BY01 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk
GA03 Pravděpodobnost a matematická statistika 2 2 4 zá,zk
GE22 Výuka v terénu III 80 3 kl
GE28 Teoretická geodézie I 3 3 8 zá,zk
GE30 Pozemkové úpravy 2 2 3 kl
GH01 Pozemní stavitelství a urbanizmus 2 2 5 zá,zk

3. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
GE54 Dějiny zeměměřictví 2 2
GE55 Geografie 2 2
GE56 Meteorologie a klimatologie 2 2

3. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
GV51 Ekonomie 2 2
GV52 Marketing 2 2
GV53 Účetnictví 2 2

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty