Detail předmětu

Nauka o krajině

GS01 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Vývoj středoevropské krajiny, historický vliv člověka a jeho činnosti na krajinu a její vývoj, problémy fungování kulturní krajiny, základy pedologie, meteorologie a klimatologie ve vztahu ke krajině, vodohospodářská, meliorační a zemědělská problematika ve vztahu k půdnímu pokryvu, polyfunkční kostra a stabilní územní systémy, základní legislativa.

Garant předmětu

Ing. Eva Hyánková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o fungování krajiny, přehled krajinných typů a jejich vývoj,vývoj změn krajiny vlivem člověka. Základy meteorologie a pedologie.

Prerekvizity

Základní znalosti chemie, biologie a fyziky

Korekvizity

Ne

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Ústní přednášky s využitím Power point, exkurze do laboratoře ústavu Vodního hospodářství krajiny.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování testu na PC, ústní zkouška

Cíl

Znalosti zákonitostí fungování krajiny, přehled krajinných typů, podstatu a zákonitosti jejich vzniku, vývoj a změny krajiny vlivem zásahů lidské civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Vývoj středoevropské krajiny pod vlivem člověka.
Vývoj půdy - pedologie
Fyzikální procesy vývoje půdy.
Chemické procesy vývoje půd, půdní typy.
Atmosféra a její vliv na krajinu
Základní meteorologie
Klimatologie a vývoj krajiny.
Stabilita krajiny a ÚSES.
Udržitelný rozvoj a krajina
Základní legislativa