Sociální bezpečí

Fakulta stavební (FAST), stejně tak jako celé Vysoké učení technické v Brně (VUT) netoleruje žádnou z forem nežádoucího chování - př. diskriminace, sexuální obtěžování, nedovolený nátlak ani šikanu, a to jak mezi vyučujícími, jinými zaměstnanci / zaměstnankyněmi a studujícími, tak mezi studujícími navzájem. Prioritou je, aby na fakultě panovala kolegiální atmosféra a aby byl dodržován Etický kodex VUT. Sociálním bezpečím se také zabývá Směrnice č. 8/2023 k zajištění Sociálního bezpečí na VUT a Metodický list č. 4/2023 ke směrnici o sociálním bezpečí.

Pokud se stanete objektem či svědkem jakéhokoliv nežádoucího jednání, máte možnost se účinně bránit či pomoci ochránit ostatní. Níže uvedené kontaktní osoby jsou Vám k dispozici, jsou oprávněny přijímat podněty / oznámení na výskyt nežádoucích jevů na fakultě a dále je řešit.

Pokud by se diskriminace či jiného činu narušujícího sociální bezpečí dopustila některá z osob uvedených výše, obraťte se buď přímo na pana děkana, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c., nebo na fakultní pověřenkyni pro sociální bezpečí, paní Ing. Jana Hodná, Ph.D. S ní také diskutujte případné náměty přispívající ke zvyšování sociálního bezpečí na fakultě.

Výše uvedené kontaktní osoby mají oprávnění přijímat podněty/oznámení výskytu nežádoucích jevů a poskytovat základní poradenství. Nemají oprávnění podněty přímo řešit, ale předávají je s vaším svolením Koordinátorce pro sociální bezpečí na VUT.

Své písemné podněty/oznámení, můžete umístit i do fyzické schránky, která se nachází v prostorách Knihovnického informačního centra (KIC). Toto místo najdete za rohem v pravo před vstupem do červené studovny.

Upozorňujeme, že oficiálními stížnostmi, oznámeními a podněty se musíme zabývat, přičemž do šetření závažnějších činů může být zapojena Policie ČR, protože pravomoci fakulty, případně VUT v této oblasti jsou omezené.

Sociální bezpečí je citlivým tématem, a proto i jakákoliv komunikace bude probíhat v naprosté anonymitě. Nemusíte se tedy obávat zneužití či zveřejnění řešených situací.
Děkujeme také, že přispíváte k sociálně bezpečné atmosféře nejen na naší fakultě, ale i celém VUT.

Studující či zaměstnanci, kteří potřebují psychologické poradenství, se také mohou obrátit na Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně.

Zájemci o tuto problematiku najdou další informace na stránkách VUT o Sociálním bezpečí případně v platné legislativě VUT a souvisejících dokumentech.