English
Výstava: SEDM PODOB BRNA BUDOUCNOSTI
Nejvýše oceněné návrhy ze soutěží organizovaných Kanceláří architekta města Brna. JAK MAJÍ BRNO PROMĚNIT VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ? CO PRO STEJNÁ MÍSTA NAVRHOVALI RŮZNÍ ARCHITEKTI? JAKÁ SOUTĚŽ NA VÝSLEDKY TEPRVE ČEKÁ? Odpovědi přináší výstava v Urban centru na více jak sedmdesáti vizu ...
Architektonická soutěž – Bytový dům EUROPANEL
Cíl soutěže: Návrh bytového domu zpracovaný formou architektonické studie Zadání soutěžní práce: Zpracováván bude samostatně stojící objekt se schodišťovým prostorem v centrálním modulu, kolem nějž budou soustředěny byty. Prostor hlavního domovního schodiště musí mít denní osvětlení. Tvarová om ...
Doplňovací volby do Studentské komory AS FAST
Akademický senát FAST vyhlásil na svém zasedání 16. ledna 2019 doplňovací volby do Studentské komory AS FAST. Doplňovací volby do SK AS FAST se řídí Volebním řádem AS FAST, viz www.fce.vutbr.cz/deska/predpisy.asp. Volby jsou dvoukolové: - ...
Analýza rizik veřejných vodovodů jako součást provozních řádů - 18.04.2019 a 30.05.2019 - jednodenní kurz celoživotního vzdělávání
Program: Novely vyhlášek, analýza rizik, metody. Projekt a softwarová aplikace WaterRisk. Samostatná práce se softwarem WaterRisk Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. ...
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 2. 3. AŽ 6. 4. 2019 (6 BLOKŮ, soboty), KURZ CŽV
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2019–2020 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie. Po úspěšném absolvování zá ...
Promoce absolventů v únoru 2019
Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů Stavební inženýrství a Městské inženýrství na Fakultě stavební VUT proběhnou dle přiloženého Pokynu děkana č. 1/2019. ...
Stokování a základní výpočty problematiky - 24.-25.4.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. ...
Domovní čistírny odpadních vod - 29.3.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV). ...
Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod - 8. + 15.3.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady. Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům strojních zařízení ČOV a čistírenských technologií. Účastníci kurzu obdr ...
Erasmus+ absolventské stáže
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na Erasmus+ absolventské stáže pro studenty, kteří končí své studium státní závěrečnou zkouškou v lednu 2019. Přihlášky je možné podávat v intranetu od 9. ledna 2019 a uzávěrka přihlášek je 27. 1. 2019.Součástí přihlášky je již podepsaný plán stáže od zahraniční firm ...
Prodloužení termínu přihlášek Erasmus+ studentské pracovní stáže
Původní termín přihlášek pro VR Erasmus+ studentské pracovní stáže byl prodloužen do 25. 1. 2019. Do tohoto termínu je potřeba přihlášky vyplnit a dodat na na Odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST. ...
Erasmus+ stáže pro absolventy
VUT vyhlašuje VR na Erasmus+ stáže pro absolventy. Absolventi na stáže se musí hlásit v době, kdy jsou aktivními studenty. VR se týká stáží s výjezdy od února do září 2019. Vkládání přihlášek bude probíhat od 9. 1. 2019 do 27. 1. 2019. Přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální n ...
Základní výpočty v dopravě vody - 07.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou. ...
Úprava vody - 21.- 22.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní 2denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. ...
Vodovodní přípojky - 28.02.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípo ...
... další informace