Současnost

Fakulty stavební VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně je tvořeno osmi fakultami, kterými jsou Fakulta stavební , Fakulta strojního inženýrství , Fakulta architektury , Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií , Fakulta informačních technologií , Fakulta podnikatelská , Fakulta chemická a Fakulta výtvarných umění .

Fakulta stavební je v současnosti největší fakultou VUT v Brně s nejvyšším počtem studentů. Jedná se o moderní vysokoškolskou vzdělávací instituci, která usiluje o inovaci počtu studijních oborů, skladby a obsahu předmětů. Studenti tak získávají nejnovější teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na vysílání studentů do zahraničí, zejména do evropských zemí. Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta stavební nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti.

Od roku 1992 je Fakulta stavební umístěna v historickém areálu VUT v Brně na ulicích Veveří a Žižkova. Areál byl vrácen VUT v Brně po vystěhování Vojenské akademie, která užívala tyto prostory v letech 1951-1991. Od převzetí areálu Fakultou stavební probíhala v několika etapách obnova a přestavba historických budov celého areálu. Postupné rekonstrukce proměnily zcela nevyhovující stav Fakulty stavební v prostředí důstojné a respektující současné potřeby vysokoškolské výuky i vědeckého výzkumu. V areálu Pod Palackého vrchem bylo vybudováno vědecké Centrum AdMaS .

První zásadní přestavba se uskutečnila v letech 1999 až 2003, kdy byly provedeny rekonstrukce budov v areálu Fakulty stavební.
Konečných úprav a rozšíření prostor se Fakulta stavební dočkala v průběhu rozsáhlé rekonstrukce v letech 2011 až 2013 v rámci řešení projektu „Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební v Brně při ulici Veveří a Žižkova“. Dotace na rekonstrukci byla poskytnuta z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovaci. Dostavba a rekonstrukce Fakulty stavební byla vyhlášena Stavbou Jihomoravského kraje roku 2013 v kategorii Rekonstrukce staveb a objektů. Realizace projektu umožnila vybudovat nové prostory pro studenty doktorských studijních programů, zvýšit počet učeben a laboratoří. V rámci rekonstrukce došlo k úpravám a modernizaci budov a celého areálu, který se podařilo propojit v jeden celek.

V areálu na ulici Veveří se nacházejí budovy A , B , C , D , E , E2 a F . Budova Z je umístěna na Žižkově ulici nad areálem Veveří a budova R je umístěna na Rybkově ulici po levé straně areálu Veveří.

Budova A je hlavní budovou fakulty. Jsou v ní umístěny pracoviště děkanátu , aula, posluchárny a učebny. V přízemí se nachází Knihovnické informační centrum a ve 4. nadzemním podlaží jsou k dispozici reprezentační prostory pro konání společenských a odborných akcí, výstav apod. V budově je umístěna také prodejna knih a skript, bufet a centrální šatna.

V budově B se nachází Ústav geodézie , Ústav geotechniky , Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky , posluchárny a učebny. V přízemních a podzemních prostorách jsou laboratoře Ústavu vodních staveb a Ústavu geodézie. Na střeše budovy B je astronomická věž.

V budově C je umístěn Ústav železničních konstrukcí a staveb , Ústav pozemních komunikací , Ústav kovových a dřevěných konstrukcí , Ústav stavební mechaniky , posluchárny a učebny. V přízemních a podzemních prostorách má Ústav kovových a dřevěných konstrukcí a Ústav železničních konstrukcí a staveb laboratoře a dílny. Nachází se zde také multifunkční centrum. Na střeše budovy C je umístěna meteorologická stanice.

Budova D se nachází uprostřed areálu a je členěna na budovu D1 , D2 , D3 . V budově D1 je umístěn Ústav pozemního stavitelství a v budově D2 Ústav technologie stavebních hmot a dílců a jeho laboratoře. V budově D3 se nacházejí multimediální posluchárny a laboratoře Ústavu stavebního zkušebnictví . Prostory atria slouží k pořádání odborných a společenských akcí.

V budově E sídlí Ústav stavebního zkušebnictví , Ústav betonových a zděných konstrukcí , Ústav technických zařízení budov , Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb a jsou zde také posluchárny a učebny.

V budově E2 vznikly po rekonstrukci v letech 2011 až 2013 učebny, ateliéry a kanceláře pro Ústav architektury , který působí na Fakultě stavební od roku 2005.

Budova F byla rekonstrukcí v roce 2003 proměněna v moderní laboratoř Ústavu vodních staveb .

V budově Z na Žižkově ulici , kde byl v historickém období umístěn tzv. chemický pavilon, se nyní nacházejí Ústav fyziky , Ústav chemie , Ústav matematiky a deskriptivní geometrie , Ústav společenských věd , Ústav vodních staveb , Ústav vodního hospodářství obcí , Ústav vodního hospodářství krajiny , laboratoře, učebny, posluchárny a aula. V podzemním podlaží je umístěna Správa areálu a dílny. V areálu Žižkova byl vybudován parkovací dům se 129 místy pro parkování automobilů zaměstnanců fakulty.

V budově R na Rybkově ulici byly při rekonstrukci v letech 2011 až 2013 vytvořeny učebny a kanceláře pro studenty doktorských studijních programů a pro Ústav ekonomiky a řízení . Umístěna je zde také menza, restaurace a cukrárna. Nadzemní propojení budovy R s budovou B umožňuje spojovací lávka, která získala třetí cenu v soutěži Stavba roku 2012. Horní terasy budovy R slouží pro výuku a speciální měření studentů oboru Geodézie a kartografie.

V roce 2014 byla v areálu Pod Palackého vrchem ukončena výstavba Vědecko-výzkumného Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies), jehož činnost významným způsobem ovlivňuje směřování výzkumných týmů na Fakultě stavební.
Centrum AdMaS je zaměřeno na vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů, infrastruktury měst, obcí a krajiny.
Dotace na projekt byla na období 2011 – 2014 poskytnuta díky operačnímu programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Byly vybudovány čtyři objekty (tři laboratorní pavilony a jedna testovací hala) o celkové ploše 5.372 m², ve kterých je umístěno více než 250 přístrojů v hodnotě téměř 300 milionů Kč. Tyto jsou využívány v rámci řešení smluvního výzkumu, projektů, disertačních prací, k výuce, stážím a pořádání konferencí či školení.
Na počátku roku 2020, po ukončení dotace, Akademický Senát FAST VUT schválil nový Statut Centra AdMaS, jehož součástí je i upravené organizační schéma ve struktuře fakulty. Již v roce 2019 se centru podařilo získat jako spolupříjemci projekt Národní centra kompetence z programů TA ČR. Pomocí tohoto projektu budou v roce 2020 částečně kompenzovány finance v dřívějším období získávané z projektu NPU I AdMaS UP.