Organizační struktura

Ústav stavební mechaniky

Odborné zaměření

V rámci vědeckovýzkumného zaměření ústavu se řeší následující problémy: rozvoj teoretických metod stavební mechaniky, zdokonalování a automatizace metod statického a dynamického řešení stavebních konstrukcí s přihlédnutím k reálným vlastnostem materiálu, modelování a identifikace mechanických soustav v interakci s prostředím, rekonstrukce panelových objektů, vliv recyklovaného betonu na spolehlivost konstrukcí, teorie a řešení lanových a zavěšených konstrukcí, rozvoj moderních numerických metod, teorie spolehlivosti a numerické simulační metody, modelování spolehlivosti betonových vozovek, vliv imperfekcí na spolehlivost ocelových konstrukcí, degradační procesy a odhady životnosti konstrukcí, lomově-mechanické parametry materiálů na silikátové i jiné bázi, fraktalita lomových ploch/trhlin, identifikace parametrů modelů, neuronové sítě, vzpěr, nelineární dynamické systémy, chaotické chování.

Členové

odborný asistent