Detail předmětu

Účetnictví

GV53 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb, postupy účtování. Účetní soustavy, účetnictví jednoduché a podvojné. Finanční účetnictví. Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů. Evidence nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka a závěrka. Práce s účetními výkazy. Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Garant předmětu

Ing. Jitka Chovancová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti v oblasti vedení účetnictví, pochopí souvislost účetnictví s daňovým systémem a jejich významu a smyslu pro potřeby hospodářské praxe. Získají základní dovednosti v oblasti finančního účetnictví, osvojí si schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Korekvizity

Znalosti cen a ekonomiky podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je prokázat v řešení typických účetních případů hospodářské praxe schopnost aplikace získaných teoretických poznatků a ekonomického myšlení. Zkouška se sestává z písemné části a ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek písemného testu. Budou stanoveny limity pro jednotlivé stupně hodnocení. Celkový zisk 100 bodů z písemné zkoušky. Limit pro postup k ústní části zkoušky - 51 bodů.

Cíl

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.-2.Zákon 563/91 Sb. o účetnictví.
3.Majetek a zdroje krytí majetku. Rozvaha, druhy rozvah. Rozvahový den. Náklady a výnosy účetní jednotky.
4.Účet. Druhy účtů. Základní účetní případy v oblasti majetkové, účtování nákladů a výnosů.
5.Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
6.Účtování zásob
7.Účtování na finančních účtech. Účtování pohledávek a závazků.
8.Evidence mezd. Účtování ve vztahu ke státnímu rozpočtu (daně a dotace).
9.Účtování nákladů a výnosů.
10.Časové rozlišení nákladů a výnosů. Dohadné položky.
11. Tvorba a čerpání rezerv. Vazba na daň z příjmů.
12. Účtování v účtové třídě 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
13. Účetní uzávěrka. Účetní případy konce účetního období. Uzavírání a otevírání účetních knih. Použití hospodářského výsledku.