Detail předmětu

Geografie

GE55 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Krajinná sféra, její strukturalizace a vývoj v čase. Základní tvary reliéfu Země a pochody jejich modelace. Klimatotvorní činitelé, vliv podnebí na vývoj reliéfu, půd a vegetace. Počasí. Voda a její úloha ve fyzickogeografické sféře. Krasové oblasti a jejich vývoj. Základy socioekonomické geografie. Geografické důsledky pohybů Země. Moderní metody geografického výzkumu. Přehledná regionální geografie světa, kontinentů a ČR. Geografický přístup k tvorbě topografických a tematických kartografických děl.

Garant předmětu

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student zvládne teoretické základy studia krajinné sféry a jejich jednotlivých komponent na pozadí problematiky tvorby a ochrany životního prostředí. Obnoví si regionálněgeografické znalosti jednotlivých kontinentů světa a České republiky v kontextu soudobé společenské a politické situace.

Prerekvizity

Znalosti středoškolské geografie.

Korekvizity

Tvar a pohyby Země, atmosféra a její vlastnosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky s prezentací, rozšiřující prezentace na LMS Moodle pro opakování a samostudium, konzultace, individuální zadáními programu pro samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování geografického popisu a topografické (tematické) mapy malého územního celku. Úspěšné absolvování průběžného testu, docházka.

Cíl

Rozšířit obzor studentů technického zaměření o znalost přírodních a společenských procesů, které formují krajinu. Nastínit jejich vliv na geodetická měření. Prohloubit regionální znalosti studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Geosféry a jejich druhy.
2. Planetární geografie.
3. Vývoj georeliéfu.
4. Klimatotvorní činitelé.
5. Počasové jevy.
6. Základy hydrologie a hydrografie.
7. Světová rostlinná pásma.
8. Demografický pohyb obyvatelstva.
9. Regionální geografie Asie.
10. Regionální geografie Afriky a Austrálie.
11. Regionální geografie Evropy.
12. Regionální geografie ČR.
13. Soudobé metody geografického výzkumu.