Detail předmětu

Geodézie II

GE03 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný letní semestr 1. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program GK > G povinný letní semestr 1. ročník 6 kreditů

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 1. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 1. ročník 6 kreditů

Geodetická polohová a výšková bodová pole. Souřadnicové a výškové systémy používané v ČR a jejich vývoj. Budování polohových a výškových bodových polí, základní metody, měřické kontroly, výpočty a odhady přesnosti. Nivelace a trigonometrické určení výšky. Metody podrobného polohopisného a výškopisného měření - polární a ortogonální metoda, plošná nivelace a tachymetrie. Výpočet ploch, kubatur, měření profilů.

Garant předmětu

Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Studentovi bude umožněno zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích s akcentem na měření převýšení a zpracování měřických dat.

Prerekvizity

Základy matematiky, geometrie a fyziky. Principy základních geodetických měření a výpočtů.

Korekvizity

Kombinatorika, měřické chyby (kategorie, základní vlastnosti).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti mají navíc k dispozici kurz LMS Moodle "GE01 – Geodézie I" jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení a příklady vypracování zadání a testů.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (2 neúčasti může omluvit cvičící). Píší se 3 písemné testy - součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu dosažitelných bodů ze všech testů. Neabsolvovaný test bude nahrazen v dohodnutém termínu. Ze cvičení musí být vypracovány a uznatelné všechny zadané programy programy. Zkouška má testovou, početní a ústní část. 30% bodů je generováno z hodnocení cvičení. Celkový počet bodů za zkoušku je 100, pro úspěšné absolvování je požadováno 50%.

Cíl

Zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích a sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
2. Nivelace.
3. Plošná nivelace, základní metody zaměření a vyjádření terénu.
4. Plochy a kubatury, měření profilů.
5. Trigonometrické měření výšek.
6. Tachymetrie 1.
7. Tachymetrie 2.
8. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
9. Jednoduché sítě.
10. Komerční software pro geodetické výpočty.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Polygonové pořady.
2. Automatizovaný výpočet polohy bodu (primárně software Groma).
3. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
4. Nivelační přístroje.
5. Nivelace, technická nivelace.
6. Plošná nivelace, základní postupy zaměření terénu.
7. Trigonometrické měření výšek.
8. Tachymetrie.
9. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
10. Zápočet.