Detail předmětu

Dějiny zeměměřictví

GE54 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země, Mezinárodní metrické soustava, Vývoj měřických a výpočetních metod, Historie kartografického zobrazení Země, Historie geodetických a mapovacích prací na území ČR

Garant předmětu

doc. Ing. Josef Vitásek, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Znalost historického vývoje geodézie jako technického i vědního oboru.

Prerekvizity

Žádné

Korekvizity

Žádné

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je docházka do přednášek dle Studijního a zkušebního řádu VUT a zvládnutí závěrečného testu na nadpoloviční počet bodů.

Cíl

Historický vývoj geodezie a kartografie

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1 Geodézie jako věda a technika.
2 Vývoj představ a vědomostí o tvaru Země
3 Určování tvaru a rozměru Země
4 Vývoj měrových jednotek používaných pro geodetická měření
5 Znik mezinárodní metrické soustavy
6 Nejstarší mapy světa
7 Počátky moderní kartografie
8 Základní geodetické systémy
9 Nejstarší způsoby mapování a použité přístroje
10 Mapování
11 Fotogrametrie jako měřická technika, historický vývoj
12 Geodetické a mapovací práce na území našeho státu
13 Mapová díla ve 20. století