Detail předmětu

Teoretická geodézie I

GE28 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 3. ročník 8 kreditů

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 3. ročník 8 kreditů

Tvar Země a její náhradní tělesa, rotační elipsoid, referenční elipsoidy, souřadnicové soustavy na elipsoidu, poloměry křivosti, referenční koule, sférický exces, normálové řezy, geodetická křivka, I. a II. geodetická úloha na kouli (elipsoidu), tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid, astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid. Geodetické výškové sítě. Přesná nivelace - přístroje a metody. Gravimetrická měření a gravimetrické sítě. Využití GNSS v bodových polích, hladinové plochy a problematika výšek, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika GNSS a výšek. Úvod do kosmické geodézie.

Garant předmětu

doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti a orientaci v předmětu vyšší geodézie, gravimetrie a kosmická geodézie. Seznámí se se základními principy, metodami a zpracováním dat. A dále získá přehled o základním názvosloví, což mu umožní snadnější orientaci v navazujících předmětech.

Prerekvizity

Geodetická měření a výpočty v rovině, principy družicových měření (GNSS). Nivelace.

Korekvizity

Matematika,GNSS,historie geodézie,Souřadnicové systémy v rovině, Výškové systémy

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (2 neúčasti může omluvit cvičící). Píší se 4 písemné testy - součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu dosažitelných bodů ze všech testů. Neabsolvovaný test bude nahrazen v dohodnutém termínu. Ze cvičení musí být vypracovány a uznatelné všechny zadané programy. Zkouška má testovou, početní a ústní část. 30% bodů je generováno z hodnocení cvičení. Celkový počet bodů za zkoušku je 100, pro úspěšné absolvování je požadováno 50%.

Cíl

Student se seznámí s problematikou určování tvaru zemského tělesa a jeho tíhového pole. Seznámí se s náhradními tělesy. Naučí se uvažovat v geodetických pracích vliv křivosti Země a vliv tíže na geodetická měření. Úvod do kosmické geodézie a problematika geodetických systémů a rámců.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Tvar a rozměr Země a její náhradní plochy. Historie měření.
2. Souřadnicové soustavy na kouli, referenční koule, sférický exces. Souřadnicové soustavy na rotačním elipsoidu.
3. Referenční elipsoid, poloměry křivosti, normálové řezy, geodetická křivka.
4. I. a II. geodetická úloha na kouli a elipsoidu
5. Tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid
6. Metody měření tíže, gravimetry, gravimetrické sítě.
7. Přesná nivelace, měření, výpočty.
8. Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid.
9. Družice a její dráha -základy, principy časových systémů
10. Využití GNSS v bodových polích, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika výšek. Základy kosmické geodézie.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, základní vztahy sférické trigonometrie
2. Sférický trojúhelník, sférický exces
3. Koule, první a druhá geodetická úloha
4. Referenční elipsoidy, transformace souřadnic
5. Výpočty na elipsoidu, poloměry křivosti,
6. Přesná nivelace - testování přístrojů
7. Přesná nivelace - praktická měření
8. GNSS - praktická měření
9. GNSS - výpočty v LGO
10. Hodnocení a zápočty