Detail předmětu

Geodézie I

GE01 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Bc. kombin. program GK > G povinný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Bc. prez. program G > GI povinný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Bc. kombin. program GK > GI povinný zimní semestr 1. ročník 8 kreditů

Úvodní pojmy o geodezii a geodetických základech, měření směrů a úhlů, směr v prostoru a jeho složky – směr vodorovný a svislý, přístroje k měření – konstrukce teodolitů a jejich částí, metody měření vodorovných, zenitových (svislých) směrů (úhlů), chyby měřených směrů a úhlů. Centrace měřených směrů a úhlů. Metody měření délek pásmem. Nepřímé určení délek trigonometricky, elektronickými dálkoměry, optické a paralaktické měření délek. Chyby při měření délek a přesnosti určovaných délek. Převod měřených veličin na referenční plochu. Zpracování získaných dat - zejména základní souřadnicové výpočty.

Garant předmětu

Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti a orientaci v předmětu geodézie. Seznámí se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii. A dále získá přehled o základním názvosloví, což mu umožní snadnější orientaci v navazujících předmětech.

Prerekvizity

Středoškolská znalost matematiky, geometrie a fyziky. Základní znalost popisu krajiny a názvosloví orientace v terénu.

Korekvizity

Základní znalost matematiky a fyziky, znalost rovinné trigonometrie, vztahů mezi úhlovými jednotkami a obloukovou mírou, definice pojmu tíže a tíhové pole, základní znalosti sférické trigonometrie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti mají navíc k dispozici kurz LMS Moodle "GE01 – Geodézie I" jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení a příklady vypracování zadání a testů.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (2 neúčasti může omluvit cvičící). Píší se 3 písemné testy - součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu dosažitelných bodů ze všech testů. Neabsolvovaný test bude nahrazen v dohodnutém termínu. Ze cvičení musí být vypracovány a uznatelné všechny zadané programy. Zkouška má testovou, početní a ústní část. 30% bodů je generováno z hodnocení cvičení. Celkový počet bodů za zkoušku je 100, pro úspěšné absolvování je požadováno 50%.

Cíl

Získání základních znalostí a přehledu o předmětu geodézie. Seznámení se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech.
2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi.
3. Teodolit - konstrukční části.
4. Měření vodorovných směrů a úhlů.
5. Měření svislých úhlů.
6. Principy a metody měření délek, nepřímé optické měření délek .
7. Měření délek pásmem. Nepřímé trigonometrické měření délek.
8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek.
10. Převod měřených veličin na referenční plochu.
11. Souřadnicové výpočty 1.
12. Souřadnicové výpočty 2.
13. Transformace.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech.
2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi.
3. Teodolit - konstrukční části.
4. Měření vodorovných směrů a úhlů.
5. Měření svislých úhlů.
6. Principy a metody měření délek, měření délek pásmem.
7. Elektronické měření délek - totální stanice.
8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek.
9. Převod měřených veličin na referenční plochu.
10. Souřadnicové výpočty 1.
11. Souřadnicové výpočty 2.
12. Rekapitulace.
13. Zápočet.