Detail předmětu

Výuka v terénu II

GE14 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Řešení praktických úloh z mapování, katastru nemovitostí. Měření a vyhodnocení polohopisu a výškopisu ve velkém měřítku. Praktické aplikace software VKM, MicroStation, GEUS a GROMA. Zaměření a vyřešení geometrických plánů.

Garant předmětu

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Prakticky nacvičit znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitostí, naučit se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu, v rámci katastru nemovitostí se naučit zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.

Prerekvizity

Zacházení s totální stanicí a software VKM, MicroStation, GEUS a GROMA. Obsluha elektronických totálních stanic, ostatních geodetických přístrojů a geodetických programů, znalosti zejména z předmětů Mapování I, Mapování II, Katastr nemovitostí I, Počítačová grafika, Microstation, Geodézie I-III.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka v terénu je zaměřena na rozvoj praktických dovedností.

Způsob a kritéria hodnocení

Terénní přezkoušení studentů.

Cíl

Prakticky nacvičit znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitosí, naučit se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu, v rámci katastru nemovitostí naučit se zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Teren

15 dnů, povinné

Osnova terénního cvičení

1. Měření pro účely obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
2. Účelové mapování, vyhotovení geodetického podkladu pro projekt.
3. Tachymetrické měření výškopisu a konstrukce profilů.
4. Vyhotovení geometrického plánu.