Detail předmětu

Sociologie

GZ52 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Předmět sociologie, makrosociologie a mikrosociologie, sociologické směry a teorie, sociologické metody a techniky, postoje a vztahy, sociální percepce, osobní image, komunikace verbální a nonverbální, rituály, sociální skupiny, klasifikace skupin, role ve skupinách, pozice ve skupinách, sociální mobilita, normy chování, sociální a biologické formativní vlivy na osobnost člověka, sociogram, sociologie ve firmách, public relations, vztahy na pracovišti, styly řízení, řízení a management.

Garant předmětu

RNDr. Mgr. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin. Analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje. Poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti a organizace, firmy, jednotlivce. Aplikace sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách i technické praxi. Znalost základních sociologických principů, směrů a paradigmat. Souvislosti sociologie a techniky. Využití sociologie v technické i inženýrské praxi, ve firemním i osobním životě.

Prerekvizity

Základní sociologické pojmy na středoškolské úrovni známé z předmětů "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka", znalosti ze základů práva, znalost statistických metod z matematiky využitelných v sociologii, zájem o sociologická témata, pozorování a poznávání společnosti, propojení sociologie s psychologií, základní znalosti psychologie a sociální psychologie.

Korekvizity

Poznání popisu společnosti a zákonitostí jejího vývoje, znalost struktury společnosti s ohledem na funkčnost, stabilitu a změny, aplikace teoretické sociologie na oblast firem a institucí, spojení poznatků sociologie s ostatními společenskými vědami, zejména psychologií, etikou a ekonomií, postavení člověka ve společnosti, využití poznatků v profesním životě a začlenění do společnosti, nový pohled na společnost v souvislostech, schopnost posouzení různých společenských problémů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad učiva metodou slovní formou přednášek doprovázených obrazovým materiálem a ukázkami. Výklad bude doplněn drobnými praktickými aktivitami ilustrujícími teorii. Nosná teoretická témata jsou obohacena doplňujícími rozšiřujícími tématy dle zájmu studentů, přičemž každý student si individuálně připraví prezentaci na vybrané téma z oblasti obecné nebo aplikované sociologie.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti prokáží orientaci v teoretické sociologii formou písemky z teoretické části učiva. Zároveň zpracují bodovanou prezentaci na zvolené téma z oblasti aplikované sociologie. Celkové hodnocení studenta sestává z prověření znalosti teorie (60%) a ze zvládnutí prezentace (40%), ve které student prokáže schopnost popsat, analyzovat a uchopit vybraný sociologický problém z obecného života nebo aplikace na oblast firem nebo odborné praxe.

Cíl

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin. Analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje;
poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti i na úrovni organizace, firmy, jednotlivce;
aplikace sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách i technické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Předmět sociologie, předmět a úkoly sociologie, sociální struktura společnosti.
2. Dějiny sociologie. Přehled nejvýznamnějsích sociologických teorií, směrů a osobností. Význam pro současnost.
3. Makrosociologie, společenský vývoj. Sociální psychologie. Společnost, skupina, kolektiv. Mikrosociologie. Struktura organizace, úřadu, firmy. Řízení a kontrola.
4. Sociologické teorie a směry. Teorie konfliktu a teorie koncensu ve společnosti a organizaci.
5. Sociologické metody a techniky výzkumu. Pozorování, dotazník, anamnéza, testové metody. Sociopsychologické metody zkoumání člověka.
6. Postoje a vztahy ve skupinách a jejich poznávání. Struktura organizace. Styly řízení. Plánování, organizování.
7. Sociální percepce. Aktivní a pasivní přizpůsobovací operace. Profesiogram. Analýza pracovního výkonu. Motivace v práci a řízení. Hierarchie potřeb. Motivační faktory.
8. Verbální a nonverbální komunikace. Komunikační dovednosti. Prezentace. Brainstorming. Řízená porada. Diskuse.
9. Principy sociologického vidění světa a jednotlivce v něm. Vztah jedince a společnosti. Sociální struktury, sociální statika a dynamika.
10. Rituály v sociologii a v každodenním chování. Teorie rolí. Charakteristika prostředí. Faktory pracovního prostředí.
11. Sociální skupiny a jejich třídění. Kultura, etika a identita. Sociologie mládeže a školy. Sociální deviace.
12. Motivace a stimulace pracovníků. Využití sociologie při řízení lidí. Sociologie práce, marketingu a řízení. Kariéra.
13. Řešení konfliktních a stresových situací. Sociologie volného času.