Detail předmětu

Pozemkové úpravy

GE30 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Historie a účel pozemkových úprav (PÚ), PÚ v okolních zemích. Terminologie. Pozemkové úřady. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení. Komplexní pozemkové úpravy. Podklady, přípravné práce: výběr k.ú., řízení o PÚ, obvod upravovaného území, zjišťování průběhu hranic, úvodní jednání, průzkum území a analýza současného stavu, zaměření skutečného stavu. Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Soupis nároků vlastníků. Územní systém ekologické stability (ÚSES). Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Výstavba společných zařízení. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Garant předmětu

Ing. Jakub Foral

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Základní stupeň způsobilosti orientace v ochraně zemědělské půdy před erozí, v otázkách vývoje a ohrožení zemědělského půdního fondu. Znalost legislativních opatření k procesu pozemkových úprav, zvládnutí procesu projektování a realizace pozemkových úprav. Standardní činnosti k přípravě databází z katastru nemovitostí a z terénních průzkumů, individuální aplikace znalostí při řešení jednotlivých prováděcích etap pozemkových úprav.

Prerekvizity

Základy katastru nemovitostí, souřadnicové výpočty, určování výměr, zpracování v CAD.
Znalost vytyčovacích prací a inženýrské geodézie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT
Současně je doporučena k využití základní náplň předmětu Pozemkové úpravy obsažená v LMS Moodle .

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu závisí na docházce a odevzdání 5 protokolů, které obsahují předepsané výstupy. Student musí splněnit dva písemné testy. Výsledky testů a protokolů jsou bodově ohodnoceny a suma bodů stanoví závěrečnou klasifikaci zápočtu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Účel pozemkových úprav.
2. Pozemkové úřady.
3. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ.
4. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení.
5. Komplexní pozemkové úpravy. Přípravné práce.
6. Územní systém ekologické stability (ÚSES).
7. Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření.
8. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen.
9. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Dělení pozemků.
2. Dělení pozemků.
3. Řešení obvodu pozemkových úprav.
4. Řešení obvodu pozemkových úprav.
5. Sestavení nároků vlastníků.
6. Sestavení nároků vlastníků.
7. Dělení pozemků lokality pozemkových úprav.
8. Dělení pozemků lokality pozemkových úprav.
9. Vliv eroze.