Detail předmětu

Pozemní stavitelství a urbanizmus

Akademický rok 2023/24

GH01 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI letní semestr 3. ročník

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství a seznámení s hlavními nosnými konstrukcemi a nosnými systémy staveb s vazbou na urbanismus a územní plánování. Studenti se seznámí se základními znalostmi účelové, funkční a konstrukční struktury staveb a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení. Výstupem tohoto kurzu je vypracování studie stavby v konkrétních podmínkách daného území.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení.

Znalosti

PD konstrukční studie návrhu stavby včetně situace pro vytýčení stavby

Osnova

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie
2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma
3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla
4. Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů
5. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce
6. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby
7. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Nosný systém a prostorové ztužení stavby
8. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce
9. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem.
10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy
11. Ploché střechy a komíny
12. Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy
13. Legislativa a Stavební zákon

Prerekvizity

kartografie, zeměměřičství, základy počítačové grafiky

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie 2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma 3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla 4. Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů 5. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce 6. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby 7. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Nosný systém a prostorové ztužení stavby 8. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce 9. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem. 10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy 11. Ploché střechy a komíny 12. Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy 13. Legislativa a Stavební zákon

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.-2.Návrh dispozice podsklepené stavby 3.-5.Konstrukční studie stavby 1:100 6.-7.Řezy a pohledy 8.Vrstevnicový plán a místopis 9.Umístění stavby do terénu 10.Základové konstrukce 11.Terénní úpravy 12.Technická zpráva 13. Kompletace a udělení zápočtu