Detail předmětu

Pozemní stavitelství a urbanizmus

GH01 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program GK > G povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství a seznámení s hlavními nosnými konstrukcemi a nosnými systémy staveb s vazbou na urbanismus a územní plánování. Studenti se seznámí se základními znalostmi účelové, funkční a konstrukční struktury staveb a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení. Výstupem tohoto kurzu je vypracování studie stavby v konkrétních podmínkách daného území.

Garant předmětu

Ing. Radim Smolka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie. Výstupem výuky předmětu je vypracovaná projektová dokumentace konstrukční studie návrhu stavby včetně situace pro vytýčení stavby.

Prerekvizity

kartografie, zeměměřičství, základy počítačové grafiky

Korekvizity

AutoCAD

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek a vytvořením dokumentace pro realizaci projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu na základě vypracování projektové dokumentace konstrukční studie stavby. Zkouška bude sestávat z části písemné a z části ústní podle přednášek. Individual design, consultation and advocacy of suggestions.

Cíl

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie
2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma
3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla
4. Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů
5. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce
6. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby
7. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Nosný systém a prostorové ztužení stavby
8. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce
9. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem.
10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy
11. Ploché střechy a komíny
12. Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy
13. Legislativa a Stavební zákon

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.-2.Návrh dispozice podsklepené stavby
3.-5.Konstrukční studie stavby 1:100
6.-7.Řezy a pohledy
8.Vrstevnicový plán a místopis
9.Umístění stavby do terénu
10.Základové konstrukce
11.Terénní úpravy
12.Technická zpráva
13. Kompletace a udělení zápočtu