Detail předmětu

Kartografie I

GE18 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný letní semestr 3. ročník 7 kreditů

Bc. kombin. program GK > G povinný letní semestr 3. ročník 7 kreditů

Bc. prez. program G > GI povinný zimní semestr 3. ročník 7 kreditů

Bc. kombin. program GK > GI povinný zimní semestr 3. ročník 7 kreditů

Teorie kartografické informace - kartografické vyjadřovací prostředky, kartografický jazyk. Kartografická interpretace a generalizace. Základy kartometrie. Digitální kartografie vektorová a rastrová presentace. Tematická kartografie. Vývoj české a světové kartografie. Kartografie v kontextu procesu evropské integrace.

Garant předmětu

Ing. Pavla Andělová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní teoretické znalosti z kartografie, včetně kartografie tematické a digitální, podrobně se seznámí se státními mapovými díly ČR a získá základní přehled o vývoji české a světové kartografie a o digitálních kartografických dílech, jež jsou součástí národních geoinformačních systémů.

Prerekvizity

Souřadnicové systémy užívané v mapování.

Korekvizity

Metody katastrálního a topografického mapování, základní úlohy sférické trigonometrie, základy informatiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky s prezentací, rozšiřující prezentace na LMS Moodle pro opakování a samostudium, konzultace, cvičení s individuálními zadáními programů, vedení bakalářských a diplomových prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je třeba odevzdat digitální a analogové protokoly a absolvovat kontrolní test ze cvičení a úspěšně absolvovat ústní zkoušku.

Cíl

Získání přehledných znalostí o kartografii a GIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Definice kartografie a její vnitřní struktura
2. Druhy kartografických děl – rovinná, prostorová, digitální
3. Geometrické základy kartografických děl a jejich obsah, kartografická zobrazení obecně
4. Obsah kartografických děl – mapová plocha: mapové pole, mapový rám (rámové údaje), okraj mapy (mimorámové údaje), konstrukční prvky (souřadnicové sítě), měřítko, kompozice, topografický obsah (polohopis, výškopis a popis), tematický obsah
5. Kartografická interpretace – teorie kartografického jazyka, kartografické vyjadřovací prostředky, interpretace polohopisu, výškopisu a popisu mapy
6. Kartografická generalizace a kartometrie – činitelé ovlivňující generalizaci, druhy generalizace, vyjádření a generalizace hlavních prvků mapy, harmonizace obsahu kartografického díla, kartometrické vlastnosti map, přesnost map, kartometrické úlohy
7. Vývoj české a světové kartografie – od historických map, základní mapy (velkoměřítkové mapy a vojenské topografické mapy)
8. Státní mapová díla ČR (Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), kartografická zobrazení (Gauss-Krugerovo, UTM) a závazné souřadnicové systémy použité v státních mapových dílech ČR ( S-42, WGS 84), (Cassini-Soldnerovo, Křovákovo, S-SK, S-JTSK )
9. Digitální kartografie – vektorová a rastrová prezentace kartografických dat, formáty dat, software, mapové servery, digitální kartografická díla ČR - přehled
10. Tvorba, výroba a vydávání kartografických děl – redakční činnost (nakladatelství a vydavatelství), projekční příprava, kartografická tvorba a autorské právo v kartografii, legislativa
11. Kartografická polygrafie a reprografie. Tiskové podklady (barva, rastry, masky), zpracování textových předloh (písmo, rukopis, sazba), optické rozpoznávání znaků, základy typografie, knihařské zpracování
12. Tisk. Princip tisku z výšky (knihtisk), z hloubky (bankovky), z plochy (mapy), ofsetového tisku, elektrografie, analogové a digitální kopírovací techniky, 2D a 3D tiskárny
13. Legislativní a institucionální zabezpečení kartografie

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1-2 Státní mapa, digitální konstrukce mapového rámu a kilometrových sítí.
3-4 Stabilní katastr, digitání zpracování konstrukčního listu mapy.
5-6 Základní mapa ČR, tvorba znakového klíče.
7-8 Digitální katastrální mapa, transformace, vektorizace.
9-10 Zpracování konfiguračních a plotrovacích souborů, tisk.
11 Kontrolní test