Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

GE56 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Atmosféra, její zvrstvení a vlastnosti. Počasí, podnebí a klimatotvorné faktory. Pozorování a měření základních meteorologických jevů a dějů. Časové řady v klimatologii, redukce klimatických řad a interpolace chybějících údajů. Zpracování dat. Předpověď počasí, analýza synoptické mapy, družicové meteorologické systémy. Mezoklima, topoklima a kryptoklima. Vliv ovzduší a klimatu na stavby a jejich provozování. Klimatické mapy a atlasy.

Garant předmětu

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student zvládne teoretické základy studia počasí a podnebí. Získá přehled o vlivu atmosférických jevů a dějů na aktivity lidské společnosti a o historických a budoucích změnách vlastností atmosféry, podmíněných přírodními i antropogenními faktory.

Prerekvizity

Základní znalosti z geografie a fyziky

Korekvizity

Dálkový průzkum Země a atmosféry.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky s prezentací, rozšiřující prezentace na LMS Moodle pro opakování a samostudium, konzultace, individuální zadání programu pro samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování seminární práce (eseje) k vybraným pojmům a problémům meteorologie a klimatologie. Úspěšné absolvování průběžného testu, docházka.

Cíl

Rozšířit znalosti studentů o meteorologické a klimatologické děje a jevy, které mohou ovlivnit geodetická měření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Fyzika atmosféry.
2. Popis a měření základních meteorologických prvků.
3. Všeobecná cirkulace atmosféry.
4. Analýza diskrétních klimatických veličin.
5. Analýza spojitých klimatických veličin.
6. Metody zpracování předpovědi počasí a její prezentace.
7. Klimatická regionalizace.
8. Vliv počasí a podnebí na technická díla.
9. Globální změny podnebí.
10. Klimaticky zaměřená kartografická díla.
11. Vývoj podnebí v minulosti.
12. Počasí a podnebí ČR.
13. Organizace meteorologické služby ve světě a v ČR.