Detail předmětu

Marketing

GV52 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinně volitelný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Marketing jako podnikatelská filozofie. Strategický marketing. Analýza trhu, okolí konkurence. SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení. Stanovení cílů podniku. Typové varianty marketingových strategií. Význam trhu. Marketingový mix. Výrobková politika. Distribuční politika. Komunikační politika.

Garant předmětu

Ing. Radek Dohnal, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Výsledky obsahují jednak všeobecné ukazatele, které slouží k rychlému zhodnocení zakázek a dále detailní zhodnocení nejrůznějších aspektů marketingu ve stavebnictví. Získání širokého spektra znalostí z oblasti marketingu, s orientací na současné pojetí této podnikatelské filosofie ve stavebnictví. Výklad je prokládán příklady firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na seznámení studentů s řadou pojmů a přístupů, na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností. Znalost schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Korekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro získání zápočtu:
1. Docházka – Max 1 absence. Jinak nebude v žádném případě udělen zápočet.
2. Seminární práce
• Studenti vytvoří pracovní týmy (cca 2 lidi)
• Pracovní týmy si zvolí téma, na které vypracují seminární práci v rozsahu min. 15 stran

Cíl

Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Úvod do marketingu
2.Základní pojmy a principy
3.SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití
4.Marketingový mix, strategické rozhodovací procesy v podniku.
5.-6.Specifikace marketingu pro stavebnictví
7.-8.Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi
9.-10.Marketingový výzkum – metody a postupy
11.Marketingově řízené firmy – východiska a zásady
12.Marketingový audit stavební firmy
13.Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví