Detail předmětu

Mapování II

GE11 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný letní semestr 2. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program GK > G povinný letní semestr 2. ročník 6 kreditů

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 2. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 2. ročník 6 kreditů

Obnova katastrálního operátu, způsob vyznačování staveb v SGI, tvorba digitální katastrální mapy Revize, budování a údržba ZhB a PPBP Historie mapování a katastru na území ČR, dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů Tvorba Státní mapy 1:5000

Garant předmětu

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled v oblasti současnosti a historie katastrálního mapování a problematiky obnovy katastrálního operátu. Zvládne činnosti při podrobném mapování prvků DKM a jejich zpracování.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty v geodetickém software, práce v prostředí MicroStation včetně geodetických nadstaveb.

Korekvizity

Znalost základních pojmů v oblasti katastru nemovitostí. Historie vývoje katastru nemovitostí. Poskytování informací z katastrálního operátu. Základní informace o geometrických plánech. Soubor geodetických informací. Soubor popisných informací. Činnost při vedení katastru. Některé software používané v katastru nemovitostí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti mají navíc k dispozici kurz LMS Moodle "GE11 – Mapování II" jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení, zadání jednotlivých elaborátů a podklady pro jejich vyhotovení.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (cvičící může omluvit 2 neúčasti). Píší se 3 písemné testy, součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu všech dosažitelných bodů. Ze cvičení musí být uznatelně vypracovány všechny zadané programy. Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části. Ze cvičení lze získat maximálně 30 bodů, maximálně 70 bodů lze získat ze zkoušky. Pro úspěšné ukončení předmětu zkouškou je nutné získat alespoň 50 % z celkového součtu 100 získatelných bodů.

Cíl

Získat přehled o současnosti a historii katastrálního mapování a problematice obnovy katastrálního operátu. Získat praktické dovednosti při podrobném mapování prvků DKM.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do obnovy katastrálního operátu, vymezení nejdůležitějších pojmů, přehled souvisejících předpisů.
2. Obnova katastrálního operátu novým mapováním.
3. Obnova katastrálního operátu novým mapováním. Způsob vyznačování staveb v SGI (budovy a mosty).
4. Tvorba digitální katastrální mapy, struktura, obsah, výměnný formát.
5. Budování a údržba souboru ZhB, budování, revize a doplnění PPBP.
6. Historie mapování na území ČR do r. 1880. Přehled dějin katastru nemovitostí do roku 1817, stabilní katastr (1817–1869).
7. Instrukce z r. 1885, reambulace (1869–1882), evidence reambulovaného katastru (1883), instrukce z r. 1887, instrukce z roku 1904, instrukce z roku 1907, mapy stabilního katastru na území Hlučínska. Dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů.
8. Katastrální mapování od roku 1927 do roku 1955 – Instrukce A, Instrukce B. Vliv a význam pro současné mapovací práce.
9. Poválečná situace, tvorba SMH-5 a SMO-5, 1955 – jednorázový soupis půdy, jednotná evidence půdy (1956–1964), evidence nemovitostí (1964-1992), THM (1961–1969), THM (1969–1981), SM5, Mapy v “souvislém zobrazení“.
10. ZMVM, báze dat ZMVM, vznik tříd přesnosti. Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Úvodní informace, klad mapových listů map velkých měřítek na území ČR
Obnova katastrálního operátu novým mapováním – náčrt zjišťování hranic, měřický náčrt, zápisník podrobného měření - 2 týdny
Mapování polohopisu - 5 týdnů
Konzultace, dopracování programů, odstranění nedostatků
Zápočet