Detail předmětu

Katastr nemovitostí II

GE17 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný zimní semestr 3. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program GK > G povinný zimní semestr 3. ročník 6 kreditů

Bc. prez. program G > GI povinný zimní semestr 3. ročník 6 kreditů

Bc. kombin. program GK > GI povinný zimní semestr 3. ročník 6 kreditů

Mapy zjednodušené evidence,soubor popisných informací zjednodušené evidence, identifikace parcel, tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence,pozemkové úpravy,katastrální mapa digitalizovaná Soudní znalectví a katastr.

Garant předmětu

Ing. Stanislav Kutálek, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí se zjednodušenou evidencí. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Je seznámen s činností vedení katastru nemovitostí.

Prerekvizity

Schopnost tvorby jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Tvorba geometrických plánů na vytvoření věcného břemene.

Korekvizity

Znalosti z předmětu Mapování 2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, písemné tesy, odevzdané programy ze cvičení

Cíl

Student se seznámí se zjednodušenou evidencí. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Je seznámen s činností vedení katastru nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Mapy zjednodušené evidence
2. Soubor popisných informací zjednodušené evidence
3. Identifikace parcel
4. Tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence
5. Vstup na pozemky
6. Pozemkové úpravy
7. Katastrální mapa digitalizovaná
8. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
9. Opravy a změny obsahu katastru nemovistí
10. Soudní znalectví a katastr
11. Organizace zeměměřické služby
12. Platná legislativa související s katastrem nemovitostí
13. Činnost při vedení katastru nemovitostí


Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.Opakování tvorby výpočtu výměr a výkazu dosavadního stavu na vzorových případech
2.Práce s mapami ZE, Přídělové operáty, Mapa grafického přehledu parcel ZE
3.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-jednoduché příklady
4.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-složitější případy
5.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-komplikované případy, vyrovnání dílů na parcelu ZE
6.Vzorový příklad vyhotovení GPL pro odstranění ZE, přepracování výsledků dřívější zeměměřické činnosti, zadání samostatné práce-geometrický plán pro odstranění ZE
7.Studijní volno pro zaměření geometrického plánu
8.Konzultace nad částečným zpracováním samostatné práce, řešení vzniklých situací.
9.Komplexní rozbor vzniklých problémů při vyhotovování samostatné práce,
10.KMD a KM-D ukázky výsledků jednotlivých etap tvorby,
11.Výpočet výměr a výkaz dosavadního a nového stavu při automatizovaném zpracování. Ukázka programů GEOMETR a GROMA.
12.Praktická ukázka vyhotovení výměnného formátu u jednotlivých typů katastrálních map v programu GEUS, VKM, GROMA, Zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru, ukázky, formuláře
13.Ukázka protokolů oprav chyb v katastru. zápočtový test, zápočet