Detail předmětu

Katastr nemovitostí II

Akademický rok 2023/24

GE17 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 3. ročník

Mapy zjednodušené evidence,soubor popisných informací zjednodušené evidence, identifikace parcel, tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence,pozemkové úpravy,katastrální mapa digitalizovaná
Soudní znalectví a katastr.


Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Student se seznámí se zjednodušenou evidencí. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Je seznámen s činností vedení katastru nemovitostí.

Znalosti

Studenti se seznámí se zjednodušenou evidencí. Jsou připravováni na základní úkony spojené s tvorbou geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Jsou seznámeni s udržbou katastru nemovitostí.

Osnova

1. Mapy zjednodušené evidence
2. Soubor popisných informací zjednodušené evidence
3. Identifikace parcel
4. Tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence
5. Vstup na pozemky
6. Pozemkové úpravy
7. Katastrální mapa digitalizovaná
8. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
9. Opravy a změny obsahu katastru nemovistí
10. Soudní znalectví a katastr
11. Organizace zeměměřické služby
12. Platná legislativa související s katastrem nemovitostí
13. Činnost při vedení katastru nemovitostí


Prerekvizity

Schopnost tvorby jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Tvorba geometrických plánů na vytvoření věcného břemene.

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Mapy zjednodušené evidence 2. Soubor popisných informací zjednodušené evidence 3. Identifikace parcel 4. Tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence 5. Vstup na pozemky 6. Pozemkové úpravy 7. Katastrální mapa digitalizovaná 8. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 9. Opravy a změny obsahu katastru nemovistí 10. Soudní znalectví a katastr 11. Organizace zeměměřické služby 12. Platná legislativa související s katastrem nemovitostí 13. Činnost při vedení katastru nemovitostí

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.Opakování tvorby výpočtu výměr a výkazu dosavadního stavu na vzorových případech 2.Práce s mapami ZE, Přídělové operáty, Mapa grafického přehledu parcel ZE 3.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-jednoduché příklady 4.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-složitější případy 5.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-komplikované případy, vyrovnání dílů na parcelu ZE 6.Vzorový příklad vyhotovení GPL pro odstranění ZE, přepracování výsledků dřívější zeměměřické činnosti, zadání samostatné práce-geometrický plán pro odstranění ZE 7.Studijní volno pro zaměření geometrického plánu 8.Konzultace nad částečným zpracováním samostatné práce, řešení vzniklých situací. 9.Komplexní rozbor vzniklých problémů při vyhotovování samostatné práce, 10.KMD a KM-D ukázky výsledků jednotlivých etap tvorby, 11.Výpočet výměr a výkaz dosavadního a nového stavu při automatizovaném zpracování. Ukázka programů GEOMETR a GROMA. 12.Praktická ukázka vyhotovení výměnného formátu u jednotlivých typů katastrálních map v programu GEUS, VKM, GROMA, Zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru, ukázky, formuláře 13.Ukázka protokolů oprav chyb v katastru. zápočtový test, zápočet