Detail předmětu

Základy práva

GZ02 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Systém práva českého státu, jeho vývoj a postavení ve světovém kontextu jako součást "Evropského práva". Nejvyšší právní normy našeho státu tvořící ústavní pořádek České republiky. Ústava ČR a rozdělení moci ve státě. Moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní. Úprava základních lidských práv a svobod. Přehled všech možností a způsobů podnikání. Podnikání fyzických a právnických osob podle občanského a obchodního zákoníku a živnostenského zákona. Podnikání na základě autorizace. Základní pracovněprávní vztahy. Náležitosti pracovní smlouvy. Správní delikty.

Garant předmětu

Ing. Mgr. Josef Šíp

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Předmět seznamuje studenta s kontinentálním právním systémem, hierarchií právních předpisů, jednotlivými druhy právních norem a právním řád České republiky jako celkem. Bude podrobně probrána Ústava a Listina základních práv a svobod, které jsou součástí ústavního pořádku ČR. Studenti získají také přehled jednotlivých druhů podnikání a budou informováni o problematice pracovněprávních vztahů včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Každý student odevzdá v tištěné podobě seminární práci v rozsahu min. 5 normostran. Znalosti probraného učiva prokáže při zkoušce, která se skládá z písemné a ústní části.

Cíl

Seznámení se základními právními pojmy a systémem právních norem v České republice. Získání přehledu možností a způsobů podnikání. Získání přehledu o pracovněprávních vztazích, pracovních smlouvách a dohodách v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Přednášky:
1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
2. Právní řád České republiky, přehled oborů,které tvoří systém práva
ČR a jeho návaznost v rámci "Evropského práva".
3. Nejvyšší právní normy našeho státu, Ústava České republiky.
4. Rozdělění moci ve státě, moc zákonodárná.
5. Moc výkonná.
6. Moc soudní.
7. Listina základních práv a svobod.
8. Úprava základních lidských práv, politická práva, práva
národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní
práva.
9. Přehled všech možností a způsobů podnikání v ČR.
10.Podnikání fyzických a právnických osob.
11.Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.
12.Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
13.Správní delikty