Detail předmětu

Základy informatiky

GU01 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Principy činnosti počítačů - základní komponenty počítače, spolupráce procesoru s operační pamětí a periferním zařízením, řadiče periferních zařízení, I/O porty, přerušení, DMA, standardní rozhraní počítače. Operační systém počítače, jeho význam, struktura a klasifikace. Hlavní úkoly operačního systému - správa procesů, paměti a systému souborů, použití OS z hlediska uživatele. Počítačové sítě, Internet - principy, síťové protokoly a služby. Základy zpracování hromadných dat. Základy počítačové grafiky. Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie. Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel.

Garant předmětu

doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Výsledky učení předmětu

Účelem předmětu je vytvoření základní úrovně znalostí a dovedností pro efektivní užívání výpočetní techniky. Kromě přehledové části o obecných technických řešeních v oboru jsou studenti po absolvování předmětu způsobilí využívat moderní programové vybavení pro inženýrské výpočty.
Studenti si osvojí základní znalosti o architektuře počítačů, jeho komponentách a principech činnosti. Získají přehled o hlavních úkolech operačních systémů a jejich využití programovým vybavením.
Rozšíří si dovednosti uživatelského ovládání operačního systému a jeho základní správy.
Dále studenti získají znalosti o principech počítačové grafiky, počítačových sítí, bezpečnostních mechanizmech a základních pravidlech počítačové typografie.

Prerekvizity

Základy informatiky ve středoškolském rozsahu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní práce ve cvičení. Test z látky probírané v přednáškách. Samostatné řešení vybraných inženýrských úloh za použití probíraných metod nástroje MS Excel.

Cíl

Základní teoretické znalosti z informatiky použitelné v dalších předmětech. Kvalitní znalost tabulkových procesorů pro inženýrské výpočty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Procesor a operační paměť, struktura paměti, reprezentace dat, instrukční sada.
2. Registry procesoru, paměťová sběrnice, klasifikace instrukcí.
3. Principy spolupráce s periferním zařízením, I/O řadiče, porty, přerušení, DMA. Pojem programu a podprogramu, zásobník, souborový systém.
4. Operační systémy, význam a klasifikace. Hlavní úkoly OS, správa procesů, správa paměti, správa periferních zařízení.
5. Hlavní principy a trendy MS Windows a Unix-like systémů, přístup k systému souborů, uživatelské prostředí.
6. Základy Internetu a jeho služeb. Otázky počítačové bezpečnosti.
7. Počítačová grafika, reprezentace barev, palety. Rastrové formáty uložení grafických dat.
8. Vektorové grafické formáty. Grafická primitiva, základní technologie grafické simulace reality.
9. Základy počítačové typografie, písmo, typografické míry, sazba, formát tiskoviny, základní programy na zpracování textu, jazyky pro popis stránky.
10. Důležité principy práce v prostředí MS Word – organizace dokumentu, styly, šablony, vkládání a správa objektů, problematika referencí.
11. Základy hromadného zpracování dat. Datové modely, primární a cizí klíče, datová integrita, obchodní pravidla a omezení, dotazovací jazyky.
12. Přehled používaných databázových nástrojů a jazyka SQL.
13. Prostředky pro práci s databází v prostředí MS Excel.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Základní pojmy - sešit, list, buňka. Formát buňky z hlediska vzhledu a obsahu. Vestavěné datové typy a jejich vlastnosti.
2. Formule – úplná a částečná adresa. Jednoduché aritmetické formule a principy kopírování, absolutní a relativní adresy.
3.-5. Vestavěné funkce – matematické, řetězcové, datum a čas.
6.-8. Graf – typy a rozložení komponent. Definice datové řady grafu. Pokročilé formátování grafu.
9.-10. Inženýrské úlohy s využitím formulí a grafů, statistické zpracování dat.
11.-12. Kontingenční tabulky jako dotazovací jazyk.
13. Znalostní a dovednostní test.