Detail předmětu

Komunikace a rétorika

Akademický rok 2023/24

GZ53 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-GK / GI zimní semestr 3. ročník

Teorie a praxe rétoriky a komunikace, zásady efektivní komunikace, osobnost řečníka, typy osobnosti, temperament, charakter, komunikační proces, druhy komunikace, význam komunikace, sociální komunikace, neverbální komunikace, komunikace na úrovni, zvládnutí různých komunikačních projevů, veřejný projev, dikce /mluva/, respirace, fonace, artikulace, příprava obsahu a formy mluveného projevu, jazykové a stylistické prostředky, mimoslovní prostředky, členění výstavby řečnického projevu, monologické a dialogické formy veřejných mluvených projevů, potlačení trémy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání přehledu rétoriky a základních principů komunikace. Zvládnutí přípravy obsahu a formy promluvy a zásad komunikace mezi lidmi. Praktické ověření získaných poznatků a zkušeností absolvováním testu rétorické sebereflexe formou "veřejných projevů" s použitím videotechniky.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu tím, že získá přehled o předmětu rétorika a zorientuje se v základních principech komunikace. Zvládne přípravu obsahu a formy promluvy a zásady komunikace mezi lidmi. Prakticky si ověří získané poznatky a zkušenosti absolvováním testu rétorické sebereflexe, formou "veřejných projevů" s použitím videotechniky.

Osnova

1. Úvod do studia společenských věd. Význam pro teorii a inženýrskou praxi.
2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí.
4. Osobnost, obecné otázky, struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti.
5. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
6. Komunikace a rétorika v současnosti, její využití v profesní praxi i osobním životě.
7. Zásady dobrého veřejného projevu. Dikce neboli mluva. Respirace, fonace a artikulace.
8. Příprava obsahu a formy mluveného projevu a zásady komunikace mezi lidmi.
9. Jazykové a stylistické prostředky. Osobnost řečníka. Český jazyk v projevech.
10. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka.
11. Členění výstavby řečnického projevu. Kvalita veřejných projevů. Způsoby zvládání trémy.
12. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi.
13. Ověření získaných znalostí a dovednosti testem rétorické sebereflexe formou tzv. veřejných projevů s použitím videotechniky.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v tomto oboru, proto se k jeho studiu nepožadují žádné další odborné vědomosti z vysokoškolského studia, je vítán zájem o teorii komunikace, znalosti z obecné psychologie, zkušenosti z projevy, pozorování projevů jiných lidí, motivace ke zkvalitnění vlastní komunikace.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do studia společenských věd. Význam pro teorii a inženýrskou praxi. 2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení. 3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí. 4. Osobnost, obecné otázky, struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. 5. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti. 6. Komunikace a rétorika v současnosti, její využití v profesní praxi i osobním životě. 7. Zásady dobrého veřejného projevu. Dikce neboli mluva. Respirace, fonace a artikulace. 8. Příprava obsahu a formy mluveného projevu a zásady komunikace mezi lidmi. 9. Jazykové a stylistické prostředky. Osobnost řečníka. Český jazyk v projevech. 10. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka. 11. Členění výstavby řečnického projevu. Kvalita veřejných projevů. Způsoby zvládání trémy. 12. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi. 13. Ověření získaných znalostí a dovednosti testem rétorické sebereflexe formou tzv. veřejných projevů s použitím videotechniky.