Studijní program

Městské inženýrství

Akademický rok 2024/25

Zkratka: BPC-MI Kód: B0732A260006 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Městské inženýrství"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Členění čtyřletého studijního programu Městské inženýrství vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU). Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům: - zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), - nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, - nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT. Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy středních škol v ČR i v EU. Studijní program umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti městského inženýrství. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jsou základem studentovi odbornosti, zaměřeny jsou na vybrané statě z urbanismu, městské infrastruktury, práva pozemního stavitelství a dalších. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta. Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při řešení problémů a úloh urbanismu a územního plánování, veřejné infrastruktury, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, stavební ekonomiky, moderního řízení atd. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce bc. před jménem).

Profil absolventa

Studijní profil absolventa čtyřletého bakalářského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je dán jeho uplatnitelností v praxi i předpokládaným postavením na trhu práce. Tomu odpovídá i skladba předmětů studijního programu, který je založen zejména na vyváženém poměru teoretických a odborných disciplín. Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při administraci a při provádění řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Může nalézt uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění odborných úkolů v aparátu veřejné správy. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených v studijních plánech najdou absolventi uplatnění i ve sféře dodavatelské (ve firmách zabývající se investorskou, inženýrskou a projektovou činností). Cílem studia je nejen zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení a rozhodování o všech složitějších problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, ale i poskytnout trhu práce absolventa, který je pro státní správu zajímavý z důvodu přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, která je pro budoucí zaměstnání absolventa nezbytná a je jí garantována dostatečná úroveň znalostí v oblastech práva, pozemního stavitelství a územního plánování. Absolvent je po ukončení studia bakalářem se stavebně – technickým, ekonomicky - technickým a ekologicky – technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“) před jménem a následně si absolvent může své odborné vzdělání prohlubovat v rámci nabídky celoživotního vzdělávání, popř. při splnění podmínek přijetí i v navazujících magisterských programech vysokoškolského studia. Po splnění předepsané praxe může získat autorizaci jako technik udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Absolvent bakalářského studijního programu Městské inženýrství, může ve svém odborném vzdělávání pokračovat v navazujících magisterských studijních programech pro získání titulu inženýr (např. v NSP Městské inženýrství).

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkami přijetí uchazeče ke studiu do studijního programu jsou současně: dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta. Podmínky určuje směrnice děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Na bakalářský studijní program Městské inženýrství navazuje navazující magisterský studijní program Městské inženýrství. Absolventi také mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA001 Matematika 1 2 3 7 zá,zk
BBA001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BEA001 Geodézie 2 2 3 zá,zk
BFA001 Geologie 2 2 5 zá,zk
BUA004 Informatika (MI) 4 5
BVA001 Ekonomie 2 1 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BAA013 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BDA001 Základy stavební mechaniky 2 3 5 zá,zk
BEA002 Výuka v terénu z geodézie 40 2
BIA001 Stavební látky 2 2 5 zá,zk
BUA005 Informační technologie 2 2 6 zá,zk
BVB003 Pracovní inženýrství (E) 2 1 4 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BDA002 Pružnost a pevnost 2 2 5 zá,zk
BFA002 Mechanika zemin 2 2 5 zá,zk
BGA002 Urbanismus 1 2 2 5 zá,zk
BHA001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BVA020 Stavební a správní právo 2 2 3

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGA003 Urbanismus 2 2 2 4 zá,zk
BHB004 Pozemní stavitelství 2 (S) 2 2 4 zá,zk
BLA001 Prvky betonových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BOA002 Prvky kovových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BRA010 Hydraulika a hydrologie 2 2 5 zá,zk
BSA011 Aplikovaná ekologie 2 1 3 kl
BZA004 Legislativa územního plánování a stavebního řádu 2 2 4 zá,zk

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGA004 Územní plánování 2 2 6 zá,zk
BHA016 Pozemní stavitelství 3 (E) 2 2 5 zá,zk
BMA001 Pozemní komunikace 1 2 2 4 zá,zk
BTA001 Technická zařízení budov 1 2 2 5 zá,zk
BVA005 Ceny ve stavebnictví 1 2 2 4 zá,zk
BVA026 Finance (MI) 2 2 4 zá,zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA017 Projekt – Pozemní stavitelství 5 kl
BMA002 Pozemní komunikace 2 2 2 4 zá,zk
BNA007 Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST) 2 2 4 zá,zk
BPA003 Vodárenství 2 2 5 zá,zk
BRA005 Úpravy toků a jezy 2 2 4 zá,zk
BWA002 Technologie staveb 1 2 2 4 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BGA005 Projekt 2 4 kl
BJA024 Ekologie ve stavebnictví 2 2 5 zá,zk
BMA003 Městské komunikace 2 2 5 zá,zk
BPA002 Inženýrské sítě 2 1 2 zá,zk
BPA014 Vodohospodářská infrastruktura 2 2 5 zá,zk
BRA011 GIS 2 2 5 zá,zk
BVA022 Moderní řízení 2 1 4 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BIA008 Bakalářský seminář (W) 4
BSB009 Pozemkové úpravy (V, MI) 2 3 6 zá,zk
BTA002 Technická zařízení budov 2 2 2 5 zá,zk
BVA019 Veřejné stavební investice 1 2 2 6 zá,zk
BZA005 Právo v městském inženýrství 2 2 5 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BBA002 Aplikovaná fyzika (K) 2 2 4 zá,zk
BIB009 Hodnocení stávajících konstrukcí 2 2 4 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty