Detail předmětu

Legislativa územního plánování a stavebního řádu

BZA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Prohloubení znalostí získaných v oblasti správního řádu a stavebního zákona. Výkon veřejné správy, správní řízení, územní plánování, stavební řád, právní předpisy navazující na stavební zákon, obecné požadavky na využívání území, dokumentace staveb, technické požadavky na stavby, požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, posuzování vlivů na životní prostředí, vybrané činnosti ve výstavbě, oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě.

Garant předmětu

Ing. Mgr. Josef Šíp

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá přehled o právních předpisech upravujících oblast územního plánování a stavebního řádu. Bude schopen pracovat se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Pochopí vzájemné vztahy mezi jednotlivými právními předpisy. Bude se orientovat v problematice posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí. Získá informace o vybraných činnostech ve výstavbě a o oprávnění k jejich výkonu.

Prerekvizity

Základní orientace ve stavebním zákoně a správním řádu.

Korekvizity

Souběžné znalosti nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek. V rámci cvičení budou studenti spolupracovat ve skupinách i samostatně. Každý student si individuálně připraví prezentaci na zadané téma a vypracuje seminární práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Každý student přednese prezentaci a vypracuje seminární práci. Znalosti probraného učiva prokáže při zkoušce, která se skládá z písemné a ústní části.

Cíl

Objasnění základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky, vzájemné vazby právních předpisů v oblasti územního plánování a stavebního řádu.
2. Působnost správních orgánů ve věcech územního plánování, státní správa, samospráva.
3. Územní plánování, udržitelný rozvoj, posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.
4. Koncepční nástroje územního plánování, územně plánovací podklady, politika územního rozvoje.
5. Tvorba územně plánovací dokumentace, obecné požadavky na vymezování ploch, opatření obecné povahy.
6. Územní rozhodování, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí.
7. Požadavky na vymezování a využívání pozemků, požadavky na umisťování staveb.
8. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
9. Soustava stavebních úřadů, povolování staveb, zvláštní pravomoci stavebního úřadu.
10. Stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
11. Dokumentace staveb, vybrané činnosti ve výstavbě a jejich výkon oprávněnými osobami.
12. Autorizace.
13. Právní úprava technických požadavků na stavby, právní úprava obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, zadání seminárních prací a témat prezentací.
2. Práce s právními předpisy.
3. Individuální prezentace.
4. Individuální prezentace.
5. Nezastavěné území, zastavěné území, zastavitelné plochy, nezastavitelný pozemek.
6. Územní plán, plochy s rozdílným způsobem využití.
7. Vymezování pozemků, umisťování staveb.
8. Dotčené orgány státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.
9. Územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí.
10. Stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
11. Zhodnocení seminárních prací.
12. Individuální prezentace.
13. Individuální prezentace.