Detail předmětu

Legislativa územního plánování a stavebního řádu

Akademický rok 2022/23

BZA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-MI letní semestr 1. ročník

Prohloubení znalostí získaných v oblasti správního řádu a stavebního zákona. Výkon veřejné správy, správní řízení, územní plánování, stavební řád, právní předpisy navazující na stavební zákon, obecné požadavky na využívání území, dokumentace staveb, technické požadavky na stavby, požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, posuzování vlivů na životní prostředí, vybrané činnosti ve výstavbě, oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě.

Garant předmětu

JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Objasnění základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Osnova

1. Úvod do problematiky, vzájemné vazby právních předpisů v oblasti územního plánování a stavebního řádu.
2. Působnost správních orgánů ve věcech územního plánování, státní správa, samospráva.
3. Územní plánování, udržitelný rozvoj, posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.
4. Koncepční nástroje územního plánování, územně plánovací podklady, politika územního rozvoje.
5. Tvorba územně plánovací dokumentace, obecné požadavky na vymezování ploch, opatření obecné povahy.
6. Územní rozhodování, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí.
7. Požadavky na vymezování a využívání pozemků, požadavky na umisťování staveb.
8. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
9. Soustava stavebních úřadů, povolování staveb, zvláštní pravomoci stavebního úřadu.
10. Stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
11. Dokumentace staveb, vybrané činnosti ve výstavbě a jejich výkon oprávněnými osobami.
12. Autorizace.
13. Právní úprava technických požadavků na stavby, právní úprava obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Prerekvizity

Základní orientace ve stavebním zákoně a správním řádu.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254589

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky, vzájemné vazby právních předpisů v oblasti územního plánování a stavebního řádu.
2. Působnost správních orgánů ve věcech územního plánování, státní správa, samospráva.
3. Územní plánování, udržitelný rozvoj, posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.
4. Koncepční nástroje územního plánování, územně plánovací podklady, politika územního rozvoje.
5. Tvorba územně plánovací dokumentace, obecné požadavky na vymezování ploch, opatření obecné povahy.
6. Územní rozhodování, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí.
7. Požadavky na vymezování a využívání pozemků, požadavky na umisťování staveb.
8. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
9. Soustava stavebních úřadů, povolování staveb, zvláštní pravomoci stavebního úřadu.
10. Stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
11. Dokumentace staveb, vybrané činnosti ve výstavbě a jejich výkon oprávněnými osobami.
12. Autorizace.
13. Právní úprava technických požadavků na stavby, právní úprava obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, zadání seminárních prací a témat prezentací.
2. Práce s právními předpisy.
3. Individuální prezentace.
4. Individuální prezentace.
5. Nezastavěné území, zastavěné území, zastavitelné plochy, nezastavitelný pozemek.
6. Územní plán, plochy s rozdílným způsobem využití.
7. Vymezování pozemků, umisťování staveb.
8. Dotčené orgány státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.
9. Územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí.
10. Stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
11. Zhodnocení seminárních prací.
12. Individuální prezentace.
13. Individuální prezentace.