Detail předmětu

Aplikovaná ekologie

BSA011 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 2. ročník 3 kredity

Bc. prez. program BPC-APS povinný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Základní znalosti z obecné ekologie to jest definice, základní pojmy, doporučené zdroje informací. Následují vybrané kapitoly z témat znečišťování ovzduší, globální oteplování, chemické látky v životním prostředí. Kapitola zaměřené na krajinu bude podrobněji rozebírat zejména stabilitu krajiny, územní systémy ekologické stability, vliv těžby na krajinu, rekultivace krajiny po těžbě a zeleň v krajině, řeky v krajině, voda v urbanizovaném prostředí, nábřeží ve městech a Brownfields. Veřejná prostranství, Nízkoenergetické a pasivní domy. Závěrečná část bude věnovaná aplikaci ekologie při navrhování v architektuře a urbanismu.

Garant předmětu

doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Přehled o aktuálních tématech aplikované ekologie. Podrobnější znalosti zejména z oblasti ekologická architektura, nízkoenergetické a pasivní domy, brownfields, veřejná prostranství, dopad lidské činnosti na krajinu, revitalizace vodních toků a protipovodňová opatření. Úspěšné projekty revitalizace řeky v urbanizovaném prostředí.

Prerekvizity

Základní znalosti z biologie, chemie, fyziky

Korekvizity

výstavba šetrná k životnímu prostředí, revitalizace brownfields, alternativní zdroje energie,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky formou Power Point prezentace, doplněné ústním výkladem. Přednáška pozvaného odborníka z praxe s navazující diskusí.
Cvičení - Vytvoření a přednes prezentací na vybraná témata. On-line testy k vybraným tématům.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu musí student splnit následují podmínky:
- prezence ve cvičeních,
- prezentace vybraných témat z aplikované ekologie,
- úspěšné napsání testů a
- odevzdání prezentací.

Cíl

Základní znalosti z obecné ekologie
Podrobnější znalosti z ekologie krajiny včetně stability krajiny, zeleň v krajině a v urbanizovaném prostředí.
Globální oteplování, sklenílový efekt
Nakládání s odpady
Aplikace ekologie v architektuře a urbanismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do ekologie: definice, základní pojmy,literatura. Trvale udržitelný rozvoj. Ekologická stopa. Trvale udržitelné zemědělství. Biopotraviny.
2. Chemické látky v životním prostředí a jejich vliv na zdraví člověka.
3. Skleníkové plyny v ovzduší. Změna klimatu a její dopad na životní prostředí. IPCC.
4. Základy ekologie krajiny. Krajina přírodní a kulturní. Ekologická stabilita. Česká krajina. Ochrana krajiny.
5. Dopady průmyslu a těžby na krajinu.
6. Voda v krajině. Revitalizace vodních toků. Eutrofizace vody, kvetení vody v nádržích.
7. Voda v urbanizovaném prostředí. Spotřeba a cena vody. Odpadní voda a její čištění. Využití dešťové vody. Řeka ve městě.
8. Zeleň v urbanizovaném prostředí: parky, stromořadí, zelené střechy.
9. Ekologické poradenství. Člověk jako spotřebitel. Produkce a nakládání s odpady. Úsporné spotřebiče. Ekologicky šetrné výrobky a jejich označování.
10. Brownfields. Urban sprawl.
11. Nízkoenergetické a pasivní domy.
12. Veřejná prostranství. Město pro lidi.
13. Ekologická architerura.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, pravidla, literatura. Témata prezentací.
2. Kalkulačka ekologické a uhlíkové stopy. Prezentace vybraných témat.
3. Potravinové kilometry. Prezentace vybraných témat.
4. Prezentace vybraných projektů revitalizace brownfields.
5. Prezentace vybraných veřejných prostranství.
6. Prezentace úspěšných projektů nábřeží, revitalizace řek ve městě.