Detail předmětu

Technologie staveb 1

BWA002 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spS povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Bc. prez. program BPA-SI povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program BKC-SI povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Obecné základy vědního oboru technologie staveb, analýza a zásady přípravy dílčích stavebních procesů, zásady zpracování projektu procesu.Dílčí stavební procesy spojené s hlavní stavební výrobou pozemních staveb. Zásady vytyčování stavebních objektů, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řešení technologické, prostorové a časové struktury stavebního procesu, sled činností, stavební připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní, bezpečnostní i s ohledem na životní prostředí.

Garant předmětu

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o přípravě a provádění vybraných dílčích stavebních procesů. Budou schopni vypracovat technologický projekt procesu základních stavebních procesů pozemního stavitelství. Budou mít znalosti o stavební připravenosti probíraných dílčích stavebních procesů. Budou mít znalosti o strojním vybavení procesů a základech bezpečnosti práce. Kontrolovanými výstupy jsou zpracovávané technologické předpisy pro vybrané probírané dílčí stavební procesy.

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukčních zásad a navrhování stavebních objektů.

Korekvizity

Doplňování a rozšiřování znalostí z oblasti navrhování stavebních objektů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Mezi výukové metody patří časté exkurze na realizované stavby především pozemních a dopravních staveb, individuální zpracování technologických projektů vybraných zadaných dílčích stavebních procesů a jejich prezentace studenty v rámci výukového procesu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je povinná účast ve cvičení a uznání vypracovaných řešených technologických předpisů dílčích stavebních procesů, které jsou vyžadovány pro udělení zápočtu. Předmět je zakončen zkouškou.

Cíl

Naučit studenta vypracovat technologický předpis vybraných dílčích stavebních procesů hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací a v praxi při jejich realizaci tyto dílčí stavební procesy umět podle zpracované dokumentace řídit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů, projekt procesu.
2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, způsoby a postupy provádění zemních prací.
3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných.
4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu a provádění.
5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Ukládání výztuže.
6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu.
7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Technologické a kvalitativní požadavky.
8. Montáž dřevěných konstrukcí a objektů. Provádění krovů klasických a novodobých.
9. Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
10.Zřizování obvodových a střešních plášťů budov. Zásady a postupy montáže.
11. Provádění skládaných střešních krytin.
12. Provádění klempířských prací včetně plechových krytin. Uchycování a spojování, požadavky na kvalitu.
13. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.- 2. Zemní práce, zaměření a vytýčení stavby, postup provádění zemních prací, zajištění výkopů, časový plán provádění.
3. Grafické znázornění postupu provádění zemních prací, výběr strojů pro zemní práce, způsob práce vybraných strojů, schéma pohybu strojů na staveništi.
4. - 5. Bednění, vyztužování a betonáž železobetonové monolitické konstrukce. Návrh systémového bednění pro monolitický objekt, postup montáže. Výpis prvků, výkres bednění části stěny a stropu, detaily bednění.
6. Postup provádění betonáže monolitického objektu, volba vhodných strojů, časový plán, schéma dopravy a ukládání betonové směsi do bednění.
7. Zdění. Vypracování komplexního technologického předpisu pro realizaci zadaného zděného objektu včetně výpočtu a výpisu potřebných materiálů.
8. Postup provádění zdění jednoho podlaží řešeného objektu. Stroje, mechanismy a pomůcky pro zdění.
9. Časový plán pro vyzdění jednoho podlaží, grafické znázornění postupu provádění zdění jednoho podlaží.
10.- 12. Alternativně (vždy formou technologického předpisu):
Montáž dřevěných konstrukcí - provádění krovů nebo dřevostavby.
Zřizování obvodových nebo střešních plášťů budov. Provádění skládaných krytin.
Provádění klempířských prací na střeše včetně plechových krytin.
13. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.