Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2024/25

Zkratka: BKC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

Forma studia

kombinované studium

Cíle studia

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí, všeobecných, technických, odborných a praktických poznatků a dovedností v celé šíři oblasti stavitelství. Cílem studia je, aby jeho absolvent: - nalezl plnohodnotné uplatnění ve vystudovaném programu, - dokázal tvůrčím způsobem uplatnit získané vědomosti, - obstál v konkurenci absolventů obdobných studijních programů vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale také v zemích EU, - mohl být po předepsané délce praxe autorizován podle zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, - disponoval potřebnou jazykovou vybaveností, - mohl studovat v navazujících magisterských studijních programech na všech stavebních fakultách v ČR a v zahraničí. Smyslem je připravit absolventa k uplatnění se v praxi na přiměřených na středních a vyšších úrovních technických a manažerských funkcích v podnikatelské sféře v projekčních kancelářích, v realizačních firmách, investorských organizacích i ve veřejné správě. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství prokáže znalosti, dovednosti a vědomosti: - teoretických, technických, uměleckých, geodetických, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín relevantních pro stavební praxi, - právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností, - souvisejících oborů, stavební fyziky, chemie a materiálového inženýrství, - metod sběru a analýzy dat, - o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, - technologie staveb, - prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě, A dále absolvent prokáže porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a ekologickým (dopadům na životní prostředí). Získané znalosti v jednotlivých předmětech umí absolvent aplikovat v problematice daného tematického okruhu či specializace. Absolvent umí: - analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby, - využívat technické, geodetické, ekonomické a výtvarné postupy při řešení problémů stavební praxe, - navrhnout, realizovat a řídit výkon stavebních činností, - vypracovat, příp. se podílet na vypracování: o projektové dokumentace staveb, o územně plánovacích podkladů a příslušné části územně plánovací dokumentace, - provádět statické a dynamické výpočty staveb, - provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy, - provádět zkoušení a diagnostiku staveb, - vydávat odborná stanoviska, - zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, - vést realizaci stavby, - provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, - provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, - zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, - vykonávat odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování v orgánech státní správy - provádět analýzu realizace staveb z pohledu bezpečného pracoviště na stavbě, - navrhovat stavby, a to i z hlediska bezpečného užívání a údržby staveb atd. Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice dané studijní specializace. Je schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování a provozování staveb. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce, popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru stavebnictví. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkami přijetí uchazeče ke studiu do studijního programu jsou současně: dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta. Podmínky určuje směrnice děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA001 Matematika 1 2 3 7 zá,zk
BBA001 Fyzika 2 2 5 zá,zk
BFA001 Geologie 2 2 5 zá,zk
BHA001 Pozemní stavitelství 1 2 3 7 zá,zk
BUA001 Informatika 3 3
BVA001 Ekonomie 2 1 3 zá,zk

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA002 Matematika 2 2 2 5 zá,zk
BAA013 Konstruktivní geometrie 2 2 5 zá,zk
BCA001 Stavební chemie 2 2 5 zá,zk
BDA001 Základy stavební mechaniky 2 3 5 zá,zk
BIA001 Stavební látky 2 2 5 zá,zk
BVA002 Základy podnikové ekonomiky 2 2 5 zá,zk

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA003 Matematika 3 2 2 5 zá,zk
BDA002 Pružnost a pevnost 2 2 5 zá,zk
BEA001 Geodézie 2 2 3 zá,zk
BIA002 Zkušebnictví a technologie 2 2 5 zá,zk
BOA001 Konstrukce a dopravní stavby 2 2 5 zá,zk
BSA001 Vodohospodářské stavby 2 2 5 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BDA003 Statika 1 2 2 4 zá,zk
BEA002 Výuka v terénu z geodézie 40 2
BFA002 Mechanika zemin 2 2 5 zá,zk
BHB002 Počítačová grafika (S) 2 3 kl
BHB004 Pozemní stavitelství 2 (S) 2 2 4 zá,zk
BHB005 Tepelná technika budov (S) 1 2 4 zá,zk
BLA001 Prvky betonových konstrukcí 2 2 5 zá,zk
BOA002 Prvky kovových konstrukcí 2 2 5 zá,zk

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BDA007 Statika 2 2 2 4 zá,zk
BFA003 Zakládání staveb (S) 2 2 4 zá,zk
BHA006 Pozemní stavitelství 3 (S) 2 2 5 zá,zk
BOA008 Kovové konstrukce 1 2 2 5 zá,zk
BTA001 Technická zařízení budov 1 2 2 5 zá,zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA007 Nauka o budovách 1 2 2 4 zá,zk
BHA008 Pozemní stavitelství 4 2 2 5 zá,zk
BLA002 Betonové konstrukce 1 2 2 4 zá,zk
BOA003 Dřevěné konstrukce (S) 2 2 4 zá,zk
BTA002 Technická zařízení budov 2 2 2 5 zá,zk
BWA002 Technologie staveb 1 2 2 4 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHA009 Požární bezpečnost staveb 2 2 5 zá,zk
BHA010 Projekt – Pozemní stavitelství (S) 5 kl
BLA003 Betonové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk
BTA003 Technická zařízení budov 3 2 2 5 zá,zk
BVA004 Financování stavební zakázky 2 1 4
BWA003 Technologie staveb 2 2 2 4 zá,zk
BZA003 Stavební právo (S, K, M) 2 2

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BHB011 Akustika a denní osvětlení 2 2 4 zá,zk
BHB012 Bakalářský seminář (S-PST) 3
BHB013 Poruchy a rekonstrukce 2 2 4 zá,zk
BHB014 Specializovaný projekt (S-PST) 6 kl
BLA004 Zděné konstrukce (S) 2 2 5 zá,zk
BTB007 Obnovitelné a alternativní zdroje energie 2 2 4 zá,zk
BWA004 Realizace staveb 2 1 4 zá,zk

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty