Detail předmětu

Stavební látky

BIA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPA-SI povinný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program BKC-SI povinný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály. Metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody. Základní přetvárné vlastnosti stavebních látek a jejich sledování. Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, makromolekulární látky, živice, izolace, kompozity. Praktické laboratorní zkoušky vlastností vybraných stavebních látek s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o uvedených zkouškách.

Garant předmětu

doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu získají tyto odborné znalosti a dovednosti:
Základní přehled stavebních materiálů, fyzikálně mechanických vlastností, hodnocení výhod a nevýhod pro konkrétní stavební aplikace s důrazem na mechanickou odolnost, trvanlivost a dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost konstrukčních prvků a celků. Absolvováním praktické laboratorní výuky studenti získají přehled o zkušebních metodách včetně optimálního vyhodnocení stanovených fyzikálně mechanických veličin a systematických přehledů:
Stanovení objemové hmotnosti, sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného a zhutněného kameniva. Stanovení zrnitosti kameniva a obsahu jemných částic. Stanovení tvaru zrn – tvarový index. Stanovení pevnosti zrn pórovitého kameniva.
Stanovení normální konzistence a dob tuhnutí cementové kaše. Stanovení vodního součinitele a doby tuhnutí sádrového pojiva. Stanovení konzistence a objemové hmotnosti čerstvé malty.
Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku zatvrdlé malty.
Stanovení objemové hmotnosti, nasákavosti a pevnosti v tlaku přírodního kamene.
Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti různých druhů betonů. Stanovení pevnosti v tlaku, v tahu ohybem a v příčném tahu betonu.
Stanovení objemové hmotnosti cihlářských výrobků a objemové hmotnosti a nasákavosti cihelného střepu. Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku cihlářských výrobků.
Stanovení hustoty, vlhkosti, nasákavosti a bobtnání vzorku řeziva. Stanovení pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny a v ohybu dřeva. Stanovení rázové houževnatosti dřeva v ohybu.
Určení druhu betonářské výztuže a jejich jmenovitého průměru. Stanovení tvrdosti oceli metodou Poldi. Zkouška oceli tahem.
Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu, v ohybu a stanovení napětí v tlaku u vybraných vzorků polymerů.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles.

Korekvizity

Statika pevných těles, teorie pružnosti pevných těles, Hookeův zákon, účinky statických a dynamických zatížení, deformace tělesa.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována přednáškami a laboratorními cvičeními.
Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Laboratorní cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu zápočtem a zkouškou.
Požadavkem k zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, správně zpracované protokoly ve cvičebnici.
Zkouškou se zjišťuje komplexní zvládnutí látky prezentované ve výuce a schopnosti získané poznatky samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat. Míru zvládnutí problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS. Zkouška je písemná.

Cíl

Seznámení a praktické procvičení základních vlastností vybraných stavebních látek, schopnost provádět základní zkoušky různých druhů staviv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, správná laboratorní praxe.
2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot.
3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot.
4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene.
5. Pojiva a malty I.
6. Pojiva a malty II.
7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I.
8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II.
9. Keramika, keramické výrobky a sklo.
10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce.
11. Ocel, kovy a neželezné kovy.
12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky.
13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvodní cvičení.
2. Fyzikální vlastnosti kameniv.
3. Geometrické a fyzikálně mechanické vlastnosti kameniv.
4. Vlastnosti čerstvých pojiv.
5. Vlastnosti čerstvých malt.
6. Vlastnosti zatvrdlých malt a pojiv.
7. Fyzikální vlastnosti betonu a kamene.
8. Fyzikálně mechanické vlastnosti kamene a betonu.
9. Vlastnosti keramiky a cihlářských výrobků.
10. Vlastnosti dřeva.
11. Vlastnosti oceli a dalších kovů.
12. Vlastnosti polymerů.
13. Závěrečné shrnutí, zápočet.