Detail předmětu

Prvky kovových konstrukcí

BOA002 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinný letní semestr 2. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 2. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPA-SI povinný letní semestr 2. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program BKC-SI povinný letní semestr 2. ročník 5 kreditů

Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru. Materiál a sortiment konstrukčních prvků. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí. Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí. Spoje kovových konstrukcí - zásady navrhování a konstrukčního řešení (spoje šroubované, třecí a spoje svařované). Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení. Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu. Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého a členěného průřezu. Klopení nosníků. Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem. Problém globální a lokální stability. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami. Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování nosných prvků kovových konstrukcí. Dále nastuduje postupy a procedury navrhování reálných nosných konstrukčních prvků a dílců ve smyslu standardizovaných evropských dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky materiálových charakteristik, dimenzování spojů, návrh prutů tažených, ohýbaných, kroucených a tlačených. Podstatným problémem návrhu štíhlých a tenkostěnných prutů jsou úlohy zaměřené na stabilitu (vzpěr) tlačených prutů a ohýbaných nosníků.
Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.

Prerekvizity

Základy vysokoškolské matematiky, fyziky a chemie, statika, pružnost a plasticita, zásady navrhování konstrukcí a dopravních staveb, zatížení stavebních konstrukcí.

Korekvizity

Mechanika prutů, desek a stěn, numerické metody, počítačová podpora navrhování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování zápočtu ze cvičení: docházka do výuky, absolvování zadaných příkladů dimenzování nosných prvků a odevzdání písemných testů. Pro absolvování zkoušky: zápočet z předmětu, úspěšné prokázání znalostí při zkoušce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 12 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru.
2. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
3. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
4. Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí.
5. Spoje šroubované a třecí spoje.
6. Koutové svary.Tupé svary, svary děrové a žlábkové.
7. Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
8. Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
9. Vzpěr tlačených prutů celistvého a členěného průřezu.
10. Klopení nosníků.
11. Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
12. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami. Kritická a pokritická únosnost štíhlých stěn plnostěnných nosníků. Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Cvičení

2 hod./týden, 12 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Zatížení nosných konstrukcí pozemních staveb.
2. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.Metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
3. Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů
4. Spoje šroubované a třecí.
5. Koutové svary. Tupé svary, svary děrové a žlábkové.
6. Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
7. Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
8. Vzpěr tlačených prutů celistvého průřezu.
9. Vzpěr tlačených prutů členěného průřezu.
10. Klopení nosníků.
11. Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
12. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.