Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1

BHA001 předmět zařazen v 5 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-EVB povinný zimní semestr 1. ročník 7 kreditů

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinný zimní semestr 1. ročník 7 kreditů

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 2. ročník 7 kreditů

Bc. prez. program BPA-SI povinný zimní semestr 1. ročník 7 kreditů

Bc. kombin. program BKC-SI povinný zimní semestr 1. ročník 7 kreditů

Předmět je zaměřen na seznámení s historickým vývojem stavitelství a na získání základního přehledu o stavebních zákonech, vybraných vyhláškách, normách a s vybraným názvoslovím z oboru pozemního stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o základních požadavcích a vlivech působících na konstrukce objektů pozemního stavitelství. Bude seznámen se základními konstrukčními principy a konstrukčními systémy objektů pozemního stavitelství včetně osvojení principu jejich vytváření. Získá také znalosti o svislých nosných a nenosných konstrukcích a konstrukcích spojující různé výškové úrovně.

Garant předmětu

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Seznámení se s historickým vývojem stavitelství, přehledem o stavebních zákonech, vybraných vyhláškách, normách a s vybraným názvoslovím z oboru pozemního stavitelství. Získání znalostí o základních požadavcích a vlivech působících na konstrukce objektů pozemního stavitelství, o základních konstrukčních principech a konstrukčních systémech objektů pozemního stavitelství. Získání znalostí o svislých nosných a nenosných konstrukcích a konstrukcích spojující různé výškové úrovně.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student nemá na začátku předmětu žádné znalosti z oboru pozemního stavitelství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Předpokládá se rozšíření informací získaných na přednáškách samostudiem témat. V rámci cvičení si student získá návyky zakreslování objektů pozemního stavitelství podle platných norem a na praktických příkladech si ověří svoje znalosti získané studiem podle přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování zavedené terminologie, teoretické znalosti odpovídající rozsahu přednášek a praktické schopnosti s využitím pravidel pro zakreslování objektů pozemního stavitelství odpovídající náplni cvičení. Součástí podmínek pro udělení zápočtu je splnění požadovaných výstupů a docházka. Složení zkoušky je podmíněno úspěšným absolvováním písemné zkoušky.

Cíl

Teoretické uvedení studentů do základní terminologie a konstrukčních zásad pozemních staveb. Objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod. Historický vývoj stavitelství.
2. Typy staveb (pozemní, dopravní, podzemní, vodohospodářské a speciální stavby). Typy pozemních staveb. Názvosloví a základní terminologie pozemních staveb.
3. Projektová činnost ve výstavbě. Způsob usměrňování a ovlivnění výstavby – odborná způsobilost pracovníků, stavební zákon a vyhlášky, české technické normy, technické požadavky na stavby a modulová koordinace.
4. Základní požadavky na konstrukce pozemních staveb (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, bezpečnost při užívání a úspora energie a ochrana tepla). Vlivy působící na konstrukce pozemních staveb.
5. Konstrukční prvky. Požadavky na konstrukční systém konstrukcí pozemních staveb. Stabilita a prostorová tuhost konstrukčního systému. Tvorba konstrukčního systému. Typy konstrukčních systémů (stěnový, skeletový, kombinovaný).
6. Svislé nosné konstrukce – Stěnový konstrukční systém – Princip, materiál, spojovací prostředky a způsob spojování. Typy stěnového konstrukčního systému.
7. Svislé nosné konstrukce – Stěnový konstrukční systém – Typy stěnového konstrukčního systému.
8. Svislé nosné konstrukce – Skeletový konstrukční systém – Princip, materiál a způsob spojování. Typy skeletového konstrukčního systému.
9. Svislé nenosné konstrukce. Překlady nad otvory a řešení nadpraží otvorů.
10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Schodiště – Obecné zásady pro navrhování a normativní předpisy týkající se návrhu schodišťového prostoru, rozměru schodišťových stupňů a schodišťových ramen.
11. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Schodiště – Konstrukce vnitřních a vnějších schodišť. Typy schodišť.
12. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Ochranná zábradlí.
13. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Žebříky, rampy, výtahy a eskalátory.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Cílem cvičení je seznámení se s normou používanou pro kreslení výkresů stavebních částí a představení výstupů při návrhu objektů pozemního stavitelství (půdorys a řezy nepodsklepeným objektem o 1 NP). Výstupy jsou řešeny formou studií nebo formou výkresů.

1. Úvod do cvičení. Normy používané pro kreslení výkresů stavebních částí. Úpravy výkresů a studií. Technické písmo. Rozměry a úprava výkresových listů. Měřítka. Čáry na výkresech pozemních staveb.
2. Zakreslování podle platných norem – Značení hmot v řezu. Kótování. Označování odkazů. Kreslení zařizovacích předmětů. Označování podlaží a místností.
3. Zakreslování podle platných norem – Základy typologie. Modulová koordinace.
4. Zakreslování podle platných norem – Kreslení oken.
5. Zakreslování podle platných norem – Kreslení dveří a vrat.
6. Zakreslování podle platných norem – Kreslení obkladů. Kreslení komínových a větracích průduchů.
7. Zakreslování podle platných norem – Půdorys a řezy nepodsklepeným objektem o 1 NP.
8. Návrh půdorysu 1 NP podle modulové koordinace a základů typologie.
9. Zakreslování podle platných norem – Půdorys a řezy navrženým nepodsklepeným objektem o 1 NP.
10. Návrh schodiště. Zakreslování podle platných norem – Kreslení schodišť.
11. Návrh schodiště. Zakreslování podle platných norem – Kreslení schodišť.
12. Zakreslování podle platných norem – Půdorys schodišť v objektu s 1 S a 3 NP.
13. Kompletace a odevzdání.