Detail předmětu

Geodézie

BEA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 1. ročník 3 kredity

Bc. prez. program BPA-SI povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program BKC-SI povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Význam geodézie ve stavebnictví. Souřadnicové systémy, referenční rámce a výškové systémy v ČR a EU. Úhlová, délková, výšková měření, geodetické výpočty. Globální navigační satelitní systémy (GNSS). Metody sběru prostorových dat – geodetické, GNSS, pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy. Vytyčování staveb, kontrolní měření, určování posunů a deformací, speciální měřické práce. Katastr nemovitostí, získávání informací z KN. Kartografie, státní mapové dílo, geografické informační systémy (GIS), informační model budovy (BIM).

Garant předmětu

prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti z oblasti geodézie týkající se projektování, realizace a dokumentace staveb. Speciální pozornost je věnována základním postupům měření a vytyčování na stavbách včetně analýz přesnosti. Student získá rovněž znalosti o geodetických přístrojích a jejich použití ve stavebnictví, znalosti o katastru nemovitostí, znalosti o státním mapovém díle v České republice.

Prerekvizity

Základy matematiky, trigonometrické funkce.

Korekvizity

Žádné požadavky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia, LMS Moodle. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, odevzdání a akceptování protokolů ze cvičení, absolvování závěrečného testu.

Cíl

Základy geodézie pro stavebnictví

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úloha geodézie ve stavebnictví. Historie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Jednotky.
2. Geodetické polohové základy. Úhlová a délková měření. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Základní souřadnicové výpočty.
3. Geodetické výškové základy. Metody měření výšek. Digitální model terénu.
4. Globální navigační satelitní systémy (GNSS), využití v geodézii, řízení stavebních strojů.
5. Metody sběru prostorových dat – polární metoda, ortogonální metody, GNSS-RTK.
6. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země.
7. Pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy.
8. Geodetické práce při přípravě projektu. Vytyčovací práce. Kontrolní měření. Pasportizace staveb.
9. Určování posunů a deformací stavebních objektů.
10. Geodézie v dopravním stavitelství, při stavbě tunelů a mostů. Speciální práce v průmyslu. Určování ploch a kubatur.
11. Katastr nemovitostí. Realizace změny v KN, geometrický plán, vytýčení hranice pozemku. Nahlížení do katastru nemovitostí. ČÚZK.
12. Základy kartografie. Mapová díla v České republice.
13. Geografické informační systémy, informační model budovy. Příklady řešení konkrétních geodetických úloh.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–3. Teodolit, měření a vytyčování úhlů.
4.–5. Technická nivelace, měření a vytyčování výšek.
6.–8. Seznámení s měřícími přístroji užívanými na stavbě. Vytyčení přímky, vodorovné roviny, plochy daného spádu, měření délek.
9. Příprava podkladů pro projekční práce.
10. Jednoduché souřadnicové výpočty.
11.–13. Vytyčovací výkresy staveb. Pasportizace staveb.