Detail předmětu

Konstrukce a dopravní stavby

Akademický rok 2022/23

BOA001 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI zimní semestr 1. ročník

BPA-SI zimní semestr 1. ročník

BKC-SI zimní semestr 1. ročník

Historie, vývoj a význam inženýrských konstrukcí ve stavebnictví. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a jejich obecné charakteristiky.
Materiály pro konstrukce - vlastnosti materiálů z hlediska použití ve stavebních konstrukcích, hlavní materiálové charakteristiky.
Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, zatěžovací stavy a kombinace.
Betonové a zděné konstrukce, kovové a dřevěné konstrukce - základní typy, dispoziční a konstrukční řešení, zásadní konstrukční detaily.
Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky, zděné mosty - klenby: přehled používaných typů.
Historie dopravy, rozdělení dopravy, význam jednotlivých druhů dopravy ve společnosti, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Integrované dopravní systémy. Základní terminologie.
Charakteristika železniční dopravy, základní pojmy, směrové a sklonové poměry železniční tratě, železniční svršek a spodek. Železniční stanice.
Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, navrhování pozemních komunikací, technologie staveb pozemních komunikací, městské komunikace.
Letiště.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti základních principů navrhování stavebních konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Osnova

1. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
2. Materiály pro stavební konstrukce.
3. Základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí.
4. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
5. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
6. Zásady konstrukčního řešení staveb.
7. Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky.
8. Historie dopravy, rozdělení dopravy. význam jednotlivých druhů dopravy, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Základní pojmy z oblasti železniční dopravy. Návrh směrových a sklonových poměrů železničních tratí.
9. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR. Projektování pozemních komunikací.
10. Městské komunikace.
11. Technologie stavby pozemních komunikací. Druhy vozovek.
12. Železniční svršek a spodek.
13. Železniční stanice. Letiště.

Prerekvizity

Základní znalosti stavebních látek, elementární základy pružnosti, pevnosti a stavební mechaniky.
Základní znalosti matematiky a geometrie. Základní orientace v mapách.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253530

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
2. Materiály pro stavební konstrukce.
3. Základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí.
4. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
5. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
6. Zásady konstrukčního řešení staveb.
7. Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky.
8. Historie dopravy, rozdělení dopravy. význam jednotlivých druhů dopravy, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Základní pojmy z oblasti železniční dopravy. Návrh směrových a sklonových poměrů železničních tratí.
9. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR. Projektování pozemních komunikací.
10. Městské komunikace.
11. Technologie stavby pozemních komunikací. Druhy vozovek.
12. Železniční svršek a spodek.
13. Železniční stanice. Letiště.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
2.–3. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb: základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí, betonové, ocelové a dřevěné mosty a lávky, zásady konstrukčního řešení staveb.
4.–5. Materiály pro stavební konstrukce: základní stavební materiály, jejich fyzikálně mechanické vlastnosti, výhody a nevýhody.
6. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
7. Základní terminologie. Návrh liniových staveb. Směrové poměry – návrh osy pozemní komunikace, prostý kružnicový oblouk.
8. Směrové poměry – přechodnice (klotoida), oblouk s krajními přechodnicemi.
9. Sklonové poměry – návrh nivelety.
10. Výkresová dokumentace – situace, podélný profil.
11. Kategorie pozemních komunikací, šířkové uspořádání pozemních komunikací, příčný řez.
12. Příčné uspořádání železniční tratě, odvodnění, zemní těleso.
13. Závěrečná kontrola zpracovaných zadaných úkolů.