Detail předmětu

Geologie

Akademický rok 2022/23

BFA001 předmět zařazen v 5 studijních plánech

stud.semestr.null 1. ročník

BPC-SI zimní semestr 1. ročník

BPC-MI zimní semestr 1. ročník

BPA-SI zimní semestr 1. ročník

BKC-SI zimní semestr 1. ročník

Stavba Země a zemské kůry, desková tektonika, subdukční a riftové zóny, technická petrografie – horninotvorné minerály, struktury a textury hornin a jejich vliv na vlastnosti hornin, magmatické, sedimentární a metamorfované horniny – jejich vznik, klasifikace, vlastnosti a jejich využití ve stavební praxi (drcené kamenivo, stavební a dekorační kámen), hodnocení základových půd tvořených magmatickými, sedimentárními a metamorfovanými horninami, problémy při výstavbě způsobené různými typy základových půd, endogenní geologické procesy – vulkanismus, zemětřesení, tektonika, vrásnění, zlomy, pukliny v horninovém prostředí a jejich vliv na stavby, základy strukturní geologie, exogenní geologické procesy – zvětrávání, eroze, geodynamické procesy a jejich vliv na stavby, základy geomorfologie, základy hydrogeologie – podzemní voda na staveništi, geologické mapy, základy regionální geologie České republiky – Český masiv, Západní Karpaty, metody inženýrskogeologického průzkumu.

Garant předmětu

prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky

Cíl

Posluchači se seznámí se základními typy hornin tvořícími základové půdy staveb včetně přírodních procesů, které ovlivňují jejich kvalitu v čase (endogenní a exogenní geologické procesy). Nedílnou součástí jsou základy hydrogeologie a objasnění vlivu podzemní vody na kvalitu základové půdy. Studenti se také naučí metodicky zpracovat stavebně geologický průzkum základové půdy pro I. geotechnickou kategorii.

Znalosti

Posluchači budou schopni určit a popsat vlastnosti a chování základních typů hornin, které tvoří základové půdy. Naučí se identifikovat a klasifikovat endogenní a exogenní faktory, které ovlivňují kvalitu základové půdy. Získají praktické zkušenosti s chováním a vlastnostmi zemin v terénu zejména vlivu vody na vlastnosti soudržných zemin. Naučí se navrhovat a zpracovávat průzkum základové půdy pro jednoduché typy staveb.

Osnova

1. Úvod, stavba Země, historická geologie, rozdělení hornin, horninotvorné minerály a jejich vlastnosti.
2. Textury magmatických hornin, hlubinné, žilné a výlevné horniny.
3. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
4. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
5. Metamorfované horniny, vlastnosti a výskyt.
6. Endogenní procesy v zemské kůře.
7. Exogenní procesy v zemské kůře.
8. Svahové pohyby.
9. Podzemní voda a prameny.
10. Geologické mapy a informační zdroje, metody průzkumu vč. geofyzikálních.
11. Regionální geologie Českého masívu a moravskoslezské části Západních Karpat.
12. Přehled základových půd dle geologické příslušnosti.
13. Úkoly inženýrské geologie v pozemním stavitelství ve vztahu k životnímu prostředí. Těžba hornin a jejich využití ve stavebnictví.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti přírodovědných předmětů ze střední školy.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/263315

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, stavba Země, historická geologie, rozdělení hornin, horninotvorné minerály a jejich vlastnosti.
2. Textury magmatických hornin, hlubinné, žilné a výlevné horniny.
3. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
4. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
5. Metamorfované horniny, vlastnosti a výskyt.
6. Endogenní procesy v zemské kůře.
7. Exogenní procesy v zemské kůře.
8. Svahové pohyby.
9. Podzemní voda a prameny.
10. Geologické mapy a informační zdroje, metody průzkumu vč. geofyzikálních.
11. Regionální geologie Českého masívu a moravskoslezské části Západních Karpat.
12. Přehled základových půd dle geologické příslušnosti.
13. Úkoly inženýrské geologie v pozemním stavitelství ve vztahu k životnímu prostředí. Těžba hornin a jejich využití ve stavebnictví.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné