Detail předmětu

Geologie

BFA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPA-SI povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program BKC-SI povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Stavba Země a zemské kůry, desková tektonika, subdukční a riftové zóny, technická petrografie – horninotvorné minerály, struktury a textury hornin a jejich vliv na vlastnosti hornin, magmatické, sedimentární a metamorfované horniny – jejich vznik, klasifikace, vlastnosti a jejich využití ve stavební praxi (drcené kamenivo, stavební a dekorační kámen), hodnocení základových půd tvořených magmatickými, sedimentárními a metamorfovanými horninami, problémy při výstavbě způsobené různými typy základových půd, endogenní geologické procesy – vulkanismus, zemětřesení, tektonika, vrásnění, zlomy, pukliny v horninovém prostředí a jejich vliv na stavby, základy strukturní geologie, exogenní geologické procesy – zvětrávání, eroze, geodynamické procesy a jejich vliv na stavby, základy geomorfologie, základy hydrogeologie – podzemní voda na staveništi, geologické mapy, základy regionální geologie České republiky – Český masív, Západní Karpaty, metody inženýrskogeologického průzkumu.

Garant předmětu

Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky

Výsledky učení předmětu

Formou přednášek poskytuje předmět studentům stavebního inženýrství základní informace o stavbě Země, teorii globální deskové tektoniky, vzniku a klasifikaci hornin, horninotvorných minerálech včetně jílových minerálů a vlivu minerálního složení hornin na stavební praxi, o vlastnostech hornin jako základové půdy a jako konstrukčního materiálu, strukturách a minerálním složení magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a jejich fyzikálně - indexových vlastnostech, endogenních a exogenních geologických procesech a jevech, hydrogeologii a regionální geologii.
V praktických cvičeních je kladen důraz na získání schopnosti posouzení vlastností hornin jako základové půdy. Pro makroskopické určování hornin jsou užívány nové učební texty a speciální kolekce vzorků hornin.
Výsledkem výuky je schopnost studentů identifikovat nejrozšířenější typy hornin, zhodnotit vlastnosti základové půdy, posoudit vliv jednotlivých přírodních procesů včetně působení podzemní vody na stavební konstrukci, navrhovat a zpracovávat průzkum základové půdy pro jednoduché typy staveb.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti přírodovědných předmětů ze střední školy.

Korekvizity

Nejsou nutné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.
Součástí výuky jsou i nepovinné přednášky, exkurze a workshopy pořádané v rámci různých projektů nebo nezávisle jednotlivými vyučujícími.

Způsob a kritéria hodnocení

V kurzu se hodnotí jak průběžná práce, tak i zvládnutí látky za celý semestr. Průběžné i závěrečné hodnocení má písemnou i ústní formu. Kurz je zakončen udělením zápočtu na základě obhajoby seminární práce a zvládnutí popisu horninového materiálu a úspěšným absolvováním zkoušky. Konkrétní podmínky pro úspěšné absolvování předmětu jsou studentům oznámeny příslušným vyučujícím na začátku semestru.

Cíl

Posluchači se seznámí se základními typy hornin tvořícími základové půdy staveb včetně přírodních procesů, které ovlivňují jejich kvalitu v čase (endogenní a exogenní geologické procesy). Nedílnou součástí jsou základy hydrogeologie a objasnění vlivu podzemní vody na kvalitu základové půdy. Studenti se také naučí metodicky zpracovat stavebně geologický průzkum základové půdy pro I. geotechnickou kategorii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, stavba Země, historická geologie, rozdělení hornin, horninotvorné minerály a jejich vlastnosti.
2. Textury magmatických hornin, hlubinné, žilné a výlevné horniny.
3. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
4. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
5. Metamorfované horniny, vlastnosti a výskyt.
6. Endogenní procesy v zemské kůře.
7. Exogenní procesy v zemské kůře.
8. Svahové pohyby.
9. Podzemní voda a prameny.
10. Geologické mapy a informační zdroje, metody průzkumu vč. geofyzikálních.
11. Regionální geologie Českého masívu a moravskoslezské části Západních Karpat.
12. Přehled základových půd dle geologické příslušnosti.
13. Úkoly inženýrské geologie v pozemním stavitelství ve vztahu k životnímu prostředí. Těžba hornin a jejich využití ve stavebnictví.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Časový harmonogram práce ve cvičeních. Zdroje informací, studijní literatura. Podmínky zápočtu.
2. Minerály a textury magmatických hornin.
3. Přehled magmatických hornin.
4. Zadání seminární práce. Bezpečnost práce v terénu.
Minerály a textury sedimentárních hornin. Přehled sedimentárních hornin.
5. Přehled sedimentárních hornin – dokončení. Minerály a textury metamorfovaných hornin. Přehled metamorfovaných hornin.
6. Konzultace k seminární práci – popis horninového materiálu ze zvolené lokality, klasifikace.
7. Konzultace k seminární práci – popis horninového materiálu ze zvolené lokality, klasifikace.
8. Opakování petrografie – příprava k zápočtu. Kontrola textu seminární práce. Geologické mapy.
9. Opakování petrografie – příprava k zápočtu. Kontrola textu seminární práce. Geologické mapy.
10. Popis horninového materiálu k zápočtu.
11. Obhajoba seminární práce.
12. Geologická exkurze.
13. Zápočty.