Detail předmětu

Vodohospodářské stavby

Akademický rok 2023/24

BSA001 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI / VS zimní semestr 2. ročník

BKC-SI zimní semestr 2. ročník

BPA-SI zimní semestr 2. ročník

Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách. Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky. Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků. Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží. Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže. Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy. Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny
Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů. Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy. Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky. Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Základní znalosti o fungování vodního hospodářství, jednoduché vodohospodářské výpočty a návrhy staveb.

Znalosti

Základní znalosti oboru vodní hospodářství

Osnova

1. Úvod a základní informace o předmětu.
2. Vodní nádrže, přehrady a využití vodní energie.
3. Jezy, odběr vody z vodních toků, vodní cesty a plavba.
4. Vodní toky, jejich vývoj a úprava, hrazení bystřin.
5. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – fyzikální vlastnosti kapalin, hydrostatika a plování těles, hydrodynamika.
6. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – ustálené tlakové proudění, proudění vody v otevřených korytech, přepady.
7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – výtok otvorem, energetická výška průřezu (vodní skok), proudění podzemní vody.
8. Hydrologie, koloběh vody v přírodě, měření klimatických veličin, hydrologie nádrží.
9. Rybníky a účelové nádrže, ochrana před velkými vodami, ochranné hráze.
10. Závlahy, odvodnění, ochrana a organizace povodí.
11. Inženýrské sítě.
12. Zásobování pitnou vodou, úprava a doprava vody, balneotechnika.
13. Stokování a čištění odpadních vod.

Prerekvizity

základní znalosti z fyziky

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod a základní informace o předmětu. 2. Vodní nádrže, přehrady a využití vodní energie. 3. Jezy, odběr vody z vodních toků, vodní cesty a plavba. 4. Vodní toky, jejich vývoj a úprava, hrazení bystřin. 5. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – fyzikální vlastnosti kapalin, hydrostatika a plování těles, hydrodynamika. 6. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – ustálené tlakové proudění, proudění vody v otevřených korytech, přepady. 7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – výtok otvorem, energetická výška průřezu (vodní skok), proudění podzemní vody. 8. Hydrologie, koloběh vody v přírodě, měření klimatických veličin, hydrologie nádrží. 9. Rybníky a účelové nádrže, ochrana před velkými vodami, ochranné hráze. 10. Závlahy, odvodnění, ochrana a organizace povodí. 11. Inženýrské sítě. 12. Zásobování pitnou vodou, úprava a doprava vody, balneotechnika. 13. Stokování a čištění odpadních vod.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–6. Exkurze do laboratoří vodohospodářských ústavů. 7.–12. Práce na 6 základních hydraulických výpočtech.