Detail předmětu

Vodohospodářské stavby

BSA001 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPA-SI povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program BKC-SI povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách. Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky. Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků. Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží. Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže. Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy. Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů. Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy. Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky. Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.

Garant předmětu

Ing. Veronika Sobotková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o vodním hospodářství, poznatky o fungování a využití oběhu vody se základem hydrologie, základy hydrauliky se základy hydrotechnických výpočtů, seznámí se se základními vodohospodářskými stavbami a jejich navrhováním.

Prerekvizity

základní znalosti z fyziky

Korekvizity

Konstrukce a dopravní stavby

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Ústní poednášky, exkurze do laboratooí s odborným výkladem, základní hydraulické výpoety ve cvieeních.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti absolvují v rámci cvičení 6 exkurzí do laboratoří vodohospodářských ústavů, vypracují podle zadání 6 základních hydraulických výpočtů a na závěr vypracují test z celého rozsahu přednášené látky.

Cíl

Základní znalosti o fungování vodního hospodářství, jednoduché vodohospodářské výpočty a návrhy staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod a základní informace o předmětu.
2. Vodní nádrže, přehrady a využití vodní energie.
3. Jezy, odběr vody z vodních toků, vodní cesty a plavba.
4. Vodní toky, jejich vývoj a úprava, hrazení bystřin.
5. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – fyzikální vlastnosti kapalin, hydrostatika a plování těles, hydrodynamika.
6. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – ustálené tlakové proudění, proudění vody v otevřených korytech, přepady.
7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – výtok otvorem, energetická výška průřezu (vodní skok), proudění podzemní vody.
8. Hydrologie, koloběh vody v přírodě, měření klimatických veličin, hydrologie nádrží.
9. Rybníky a účelové nádrže, ochrana před velkými vodami, ochranné hráze.
10. Závlahy, odvodnění, ochrana a organizace povodí.
11. Inženýrské sítě.
12. Zásobování pitnou vodou, úprava a doprava vody, balneotechnika.
13. Stokování a čištění odpadních vod.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–6. Exkurze do laboratoří vodohospodářských ústavů.
7.–12. Práce na 6 základních hydraulických výpočtech.