Detail předmětu

Zkušebnictví a technologie

BIA002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPA-SI povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program BKC-SI povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Odborná náplň předmětu je členěna do dvou odborných oblastí: 1) Zkušebnictví ve stavebnictví a 2) technologie výroby betonu a keramiky. Ad 1) Požadavky na stavební materiály dle směrnice EU o stavebních výrobcích a systém zkoušek materiálů, dílců a konstrukcí. Rozdělení zkoušek na průkazní a kontrolní, destruktivní a nedestruktivní. Regresní vztahy a statistické hodnocení výsledků. Základy nedestruktivních zkušebních metod a jejich aplikace v laboratořích (elektroakustické, magnetické a tvrdoměrné nedestruktivní metody). Radiometrické metody zjišťování polohy výztuže, objemové hmotnosti a vlhkosti sypkých materiálů a radonu v objektech. Ad 2) Technologie výroby betonu. Druhy a složky betonu. Zpracování čerstvého betonu, tvrdnutí betonu a jeho ošetřování. Základní poznatky o výrobě a používání keramických výrobků.

Garant předmětu

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu získají tyto odborné znalosti a dovednosti:
Stavební keramika, zkoušky na surovinách a pracovních hmotách.
Výpal keramického střepu, zkoušky prováděné na vypáleném keramickém střepu.
Návrh složení betonu, požadavky na kamenivo do betonu. Výroba betonu předepsaného složení, zkoušky vlastností čerstvého betonu.
Kontrola kvality betonu, kontrola zhutnění pomocí ultrazvuku, stanovení tvrdosti a pevnosti betonu. Kontrola shody.
Stanovení objemové aktivity radonu v objektu. Stanovení radonového indexu pozemku.
Radiometrické určení objemové hmotnosti a vlhkosti stavebních materiálů. Určení objemové hmotnosti materiálu v konfiguraci úzkého svazku.
Tenzometrické měření napjatosti materiálu části konstrukce - ohybové napětí na konzole, normálové napětí při tahové zkoušce, teplotní roztažnost.
Stanovení dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou impulzovou metodou. Stanovení dynamických charakteristik materiálu rezonanční metodou.
Statický modul pružnosti betonu v tlaku. Modul pružnosti a přetvárnosti betonu ze zkoušky v tahu ohybem
Zatěžovací zkouška modelu mostu – příprava, provádění a vyhodnocení zatěžovací zkoušky, posouzení konstrukce modelu mostu.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Korekvizity

Statika pevných těles, teorie pružnosti pevných těles, Hookeův zákon, účinky statických a dynamických zatížení, deformace tělesa

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována přednáškami a laboratorními cvičeními.
Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Laboratorní cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu zápočtem a zkouškou.
Požadavkem k zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, správně zpracované protokoly ve cvičebnici a úspěšné složení zápočtového testu.
Zkouškou se zjišťuje komplexní zvládnutí látky prezentované ve výuce a schopnosti získané poznatky samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat. Míru zvládnutí problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS. Zkouška je písemná.

Cíl

Seznámení se s fyzikálními principy metod destruktivního a nedestruktivního zkušebnictví, určení možností jednotlivých zkušebních metod při průzkumu stavebních konstrukcí, schopnost praktického provádění jednotlivých zkušebních metod.
Zásady při návrhu a výrobě čerstvého betonu, druhy betonu a jeho zkoušení, vlastnosti a možnosti použití keramických výrobků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu. Složení betonu, výpočtové metody.
2. Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu.
3. Tvrdnutí betonu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu.
4. Mechanické vlastnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost, permeabilita. Trvanlivost betonu.
5. Obecné a teoretické základy výroby keramiky.
6. Úvod – přehled zkušebních metod.
7. Měření vybraných vlastností stavebních materiálů.
8. Tenzometrie.
9. Elektroakustické metody.
10. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu.
11. Zatěžovací zkoušky.
12. Radon.
13. Radiometrie ve stavebnictví.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvodní cvičení.
2. Návrh složení betonu.
3. Výroba betonu předepsaného složení.
4. Zkoušky na surovinách a pracovních hmotách.
5. Zkoušky na vypáleném keramickém střepu.
6. Kontrola kvality betonu.
7. Tenzometrické měření napjatosti materiálu části konstrukce.
8. Dynamické moduly pružnosti.
9. Statické moduly betonu.
10. Studijní zatěžovací zkouška modelu mostu.
11. Měření radonu.
12. Radiometrické určení objemové hmotnosti a vlhkosti.
13. Závěrečné shrnutí, zápočet.