Detail předmětu

Technická zařízení budov 1

Akademický rok 2022/23

BTA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

BPC-SI zimní semestr 1. ročník

BPC-MI zimní semestr 1. ročník

BPA-SI zimní semestr 1. ročník

BKC-SI zimní semestr 1. ročník

Základní principy navrhování hygienických zařízení včetně předstěnových instalací,navrhování sestav zařizovacích předmětů, zdravotně technických a plynovodních instalací. Vedení instalací v budovách.
Základní principy odvádění odpadních vod z budov. Hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace. Navrhování splaškové a dešťové vnitřní kanalizace. Regulace odtoku srážkových vod. Kanalizační přípojky.
Základní principy zásobování budov vodou. Navrhování vnitřního vodovodu. Hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu. Ochrana proti znečištění pitné vody. Příprava teplé vody. Tepelné izolace potrubí. Zařízení pro zásobování požární vodou. Vodovodní přípojky.
Základní principy zásobování budov plynem. Druhy a vlastnosti topných plynů. Navrhování odběrných plynových zařízení. Dimenzování domovního plynovodu. Provedení a umísťování plynových spotřebičů. Plynovodní přípojky.
Vnitřní elektrické silové rozvody. Materiály pro elektrické instalace. Elektrické přípojky. Hromosvod.Garant předmětu

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Cíl

Základy vytápění. Tvorba tepelného mikroklimatu budov. Přenos tepla soustavami ústředního vytápěni.

Znalosti

Student získá základní znalosti o systémech vytápění budov. Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat standardní řešení systému vytápění v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Osnova

1. Úvod do technických zařízení budov a zdravotně technických instalací, kritéria pro návrh hygienických zařízení, prostory pro soustředění instalací.
2. Sestavy zařizovacích předmětů, montážní prvky pro předstěnové instalace, zápachové uzávěrky, výtokové armatury, splachovací zařízení.
3. Základní principy odvádění odpadních vod z budov, hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace, materiály pro kanalizaci.
4. Připojovací, odpadní a větrací potrubí vnitřní kanalizace.
5. Svodná potrubí vnitřní kanalizace, kanalizační přípojky, žumpy.
6. Regulace odtoku srážkových vod, vsakovací zařízení srážkových vod, ochrana proti vzduté vodě, přečerpání odpadních vod, předčištění odpadních vod.
7. Základní principy zásobování budov vodou, potřeba vody, materiály pro vnitřní vodovod.
8. Vedení potrubí vnitřního vodovodu, příprava teplé vody.
9. Vodovodní přípojky, hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu.
10. Zvyšování tlaku, snižování tlaku, zásobování vodou z vlastního zdroje, ochrana proti znečištění pitné vody, tepelné izolace potrubí, zásobování požární vodou.
11. Druhy topných plynů, provedení a umísťování plynových spotřebičů v budovách.
12. Základní principy zásobování budov plynem, plynovodní přípojky, odběrná plynová zařízení.
13. Elektrická instalace v budovách, elektrické přípojky, hromosvody.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základových, svislých, vodorovných a střešních konstrukcích budov, základy hydromechaniky, základní teoretické znalosti o stejnosměrném a střídavém proudu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253703

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do technických zařízení budov a zdravotně technických instalací, kritéria pro návrh hygienických zařízení, prostory pro soustředění instalací.
2. Sestavy zařizovacích předmětů, montážní prvky pro předstěnové instalace, zápachové uzávěrky, výtokové armatury, splachovací zařízení.
3. Základní principy odvádění odpadních vod z budov, hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace, materiály pro kanalizaci.
4. Připojovací, odpadní a větrací potrubí vnitřní kanalizace.
5. Svodná potrubí vnitřní kanalizace, kanalizační přípojky, žumpy.
6. Regulace odtoku srážkových vod, vsakovací zařízení srážkových vod, ochrana proti vzduté vodě, přečerpání odpadních vod, předčištění odpadních vod.
7. Základní principy zásobování budov vodou, potřeba vody, materiály pro vnitřní vodovod.
8. Vedení potrubí vnitřního vodovodu, příprava teplé vody.
9. Vodovodní přípojky, hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu.
10. Zvyšování tlaku, snižování tlaku, zásobování vodou z vlastního zdroje, ochrana proti znečištění pitné vody, tepelné izolace potrubí, zásobování požární vodou.
11. Druhy topných plynů, provedení a umísťování plynových spotřebičů v budovách.
12. Základní principy zásobování budov plynem, plynovodní přípojky, odběrná plynová zařízení.
13. Elektrická instalace v budovách, elektrické přípojky, hromosvody.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání, situace, úprava dispozic hygienických zařízení.
2. Návrh zařizovacích předmětů.
3. Potrubí a příslušenství vnitřní kanalizace - laboratoř TZB, výkresy TZB.
4. Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace.
5. Půdorysy podlaží, rozvinuté řezy připojovacích a odpadních potrubí vnitřní kanalizace.
6. Půdorys základů a kanalizační přípojky, rozvinuté řezy svodných potrubí včetně přípojky.
7. Potrubí a příslušenství vnitřního vodovodu - laboratoř TZB, výpočet potřeby vody.
8. Půdorysy podlaží (vnitřní vodovod) a vodovodní přípojky, axonometrie vnitřního vodovodu.
9. Podélný profil vodovodní přípojky, dimenzování potrubí vnitřního vodovodu.
10. Návrh přípravy teplé vody.
11. Návrh a umístění plynových spotřebičů, půdorysy podlaží (domovní plynovod)a plynovodní přípojky, axonometrie domovního plynovodu.
12. Podélný profil plynovodní přípojky, dimenzování potrubí domovního plynovodu.
13. Odevzdání projektu, zápočet.