Detail předmětu

Technická zařízení budov 1

BTA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spS povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPA-SI povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program BKC-SI povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Základní principy navrhování hygienických zařízení včetně předstěnových instalací,navrhování sestav zařizovacích předmětů, zdravotně technických a plynovodních instalací. Vedení instalací v budovách. Základní principy odvádění odpadních vod z budov. Hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace. Navrhování splaškové a dešťové vnitřní kanalizace. Regulace odtoku srážkových vod. Kanalizační přípojky. Základní principy zásobování budov vodou. Navrhování vnitřního vodovodu. Hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu. Ochrana proti znečištění pitné vody. Příprava teplé vody. Tepelné izolace potrubí. Zařízení pro zásobování požární vodou. Vodovodní přípojky. Základní principy zásobování budov plynem. Druhy a vlastnosti topných plynů. Navrhování odběrných plynových zařízení. Dimenzování domovního plynovodu. Provedení a umísťování plynových spotřebičů. Plynovodní přípojky. Vnitřní elektrické silové rozvody. Materiály pro elektrické instalace. Elektrické přípojky. Hromosvod.

Garant předmětu

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o hygienických zařízeních včetně předstěnových instalací, zdravotně technických a plynovodních instalacích, elektrické instalaci a hromosvodu. Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat standardní řešení vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, domovního plynovodu a jejich přípojek včetně dimenzování potrubí v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Student se naučí kreslit a číst výkresy zdravotně technických a plynovodních instalací. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základových, svislých, vodorovných a střešních konstrukcích budov, základy hydromechaniky, základní teoretické znalosti o stejnosměrném a střídavém proudu.

Korekvizity

Technologie provádění budov. Připravenost staveb pro montáž profesí. Koordinace při realizaci budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V přednáškách je uveden výklad problematiky a vzorová řešení. Ve cvičeních studenti řeší odpřednášená témata na zadané budově (návrhy, výpočty). Ve cvičeních budou aplikovány moderní výukové metody využívající interaktivní prezentaci.

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění povinné účasti na cvičeních.
Příprava na cvičení a aktivní účast.
Vypracování jednotlivých částí zadaného individuálního projektu v určených termínech.
Docházka na přednášky a prokázání znalostí složením zkoušky.

Cíl

Základy vytápění. Tvorba tepelného mikroklimatu budov. Přenos tepla soustavami ústředního vytápěni.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do technických zařízení budov a zdravotně technických instalací, kritéria pro návrh hygienických zařízení, prostory pro soustředění instalací.
2. Sestavy zařizovacích předmětů, montážní prvky pro předstěnové instalace, zápachové uzávěrky, výtokové armatury, splachovací zařízení.
3. Základní principy odvádění odpadních vod z budov, hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace, materiály pro kanalizaci.
4. Připojovací, odpadní a větrací potrubí vnitřní kanalizace.
5. Svodná potrubí vnitřní kanalizace, kanalizační přípojky, žumpy.
6. Regulace odtoku srážkových vod, vsakovací zařízení srážkových vod, ochrana proti vzduté vodě, přečerpání odpadních vod, předčištění odpadních vod.
7. Základní principy zásobování budov vodou, potřeba vody, materiály pro vnitřní vodovod.
8. Vedení potrubí vnitřního vodovodu, příprava teplé vody.
9. Vodovodní přípojky, hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu.
10. Zvyšování tlaku, snižování tlaku, zásobování vodou z vlastního zdroje, ochrana proti znečištění pitné vody, tepelné izolace potrubí, zásobování požární vodou.
11. Druhy topných plynů, provedení a umísťování plynových spotřebičů v budovách.
12. Základní principy zásobování budov plynem, plynovodní přípojky, odběrná plynová zařízení.
13. Elektrická instalace v budovách, elektrické přípojky, hromosvody.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání, situace, úprava dispozic hygienických zařízení.
2. Návrh zařizovacích předmětů.
3. Potrubí a příslušenství vnitřní kanalizace - laboratoř TZB, výkresy TZB.
4. Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace.
5. Půdorysy podlaží, rozvinuté řezy připojovacích a odpadních potrubí vnitřní kanalizace.
6. Půdorys základů a kanalizační přípojky, rozvinuté řezy svodných potrubí včetně přípojky.
7. Potrubí a příslušenství vnitřního vodovodu - laboratoř TZB, výpočet potřeby vody.
8. Půdorysy podlaží (vnitřní vodovod) a vodovodní přípojky, axonometrie vnitřního vodovodu.
9. Podélný profil vodovodní přípojky, dimenzování potrubí vnitřního vodovodu.
10. Návrh přípravy teplé vody.
11. Návrh a umístění plynových spotřebičů, půdorysy podlaží (domovní plynovod)a plynovodní přípojky, axonometrie domovního plynovodu.
12. Podélný profil plynovodní přípojky, dimenzování potrubí domovního plynovodu.
13. Odevzdání projektu, zápočet.