Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (S)

BHB004 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinně volitelný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Bc. prez. program BPA-SI povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program BKC-SI povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Předmět je zaměřen na prohlubování základních znalostí o pozemním stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o vodorovných nosných konstrukcích, ztužujících věncích, zemních a výkopových pracích, plošných a hlubinných základech a zakládání na hranicích pozemku. Současně se seznámí s problematikou dilatačních a rozdělovacích spár v nosných a nenosných konstrukcí, spodní stavby a její ochraně proti vodě, tlakové vodě a radonu.

Garant předmětu

doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Rozšíření znalostí o objektech pozemního stavitelství, které student získal v předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1. Získání znalostí o vodorovných nosných konstrukcích, zemních a výkopových pracích, zakládání staveb, spodní stavbě a její ochraně proti vodě, tlakové vodě a radonu a o dilatačních a rozdělovacích spárách.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1. Současně se předpokládá znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Předpokládá se rozšíření informací získaných na přednáškách samostudiem témat. V rámci cvičení student řeší zadaná témata. Na praktických příkladech si student ověří svoje znalosti získané studiem podle přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování zavedené terminologie, teoretické znalosti odpovídající rozsahu přednášek a praktické schopnosti s využitím pravidel pro zakreslování objektů pozemního stavitelství a jejich návrhu odpovídající náplni cvičení. Součástí podmínek pro udělení zápočtu je splnění požadovaných výstupů a docházka. Složení zkoušky je podmíněno úspěšným absolvováním písemné zkoušky.

Cíl

Podání uceleného přehledu v oblasti navrhování spodní stavby v interakci s horní stavbou a základovým podložím. Obeznámení s problematikou izolací spodních staveb,konstrukcí spojující různé výškové úrovně, dilatačních spar a vybraných povrchových úprav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 12 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Vodorovné nosné konstrukce – funkční a statické požadavky. Vazba vodorovných nosných konstrukcí na svislé nosné konstrukce. Ztužující věnce. Klenby – konstrukční řešení, statické chování kleneb.
2. Vodorovné nosné konstrukce – stropní monolitické konstrukce.
3. Vodorovné nosné konstrukce – montované a polomontované stropní konstrukce.
4. Vodorovné nosné konstrukce – dřevěné, ocelové a kombinované stropní konstrukce.
5. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
6. Zemní a výkopové práce. Základová půda. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.
7. Plošné základy – druhy plošných základů, konstrukční řešení plošných základů.
8. Plošné základy – specifické druhy zakládání.
9. Hlubinné základy – druhy hlubinných základů, konstrukční řešení hlubinných základů. Podzemní stěny.
10. Zakládání na hranicích pozemku. Dilatační a rozdělovací spáry nosných konstrukcí horní a spodní stavby. Dilatační a rozdělovací spáry nenosných konstrukcí
11. Spodní stavba. Hydroizolace spodní stavby – navrhování hydroizolačních systémů.
12. Hydroizolace spodní stavby – specifické požadavky. Ochrana stavby proti pronikání radonu.

Cvičení

2 hod./týden, 12 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Vodorovné nosné konstrukce. Návrh monolitického stropu nad zadaných půdorysem.
2. Vodorovné nosné konstrukce. Návrh polomontovaného stropu nad zadaných půdorysem.
3. Vodorovné nosné konstrukce. Návrh prefabrikovaného stropu nad zadaných půdorysem.
4. Konstrukce převislé a ustupující. Návrh balkonu.
5. Plošné základy. Návrh základového pásu pod svislou nosnou konstrukcí. Statický výpočet základových pásu pod svislou nosnou konstrukcí.
6. Plošné základy. Zakreslování základů pod svislou nosnou konstrukcí.
7. Plošné základy. Návrh základové patky. Statický výpočet základové patky.
8. Plošné základy. Zakreslování základů skeletové stavby.
9. Plošné základy. Návrh specifického způsobu založení.
10. Výkopy. Zakreslování výkopů.
11. Hydroizolace spodní stavby. Navrhování hydroizolačních systémů.
12. Kompletace a odevzdání.