Detail předmětu

Územní plánování

BGA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 3. ročník 6 kreditů

Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování, řešení stavby v souladu s principy jednotlivých urbanistických složek řešeného území, ekonomická organizace provozu sídel a krajiny, rozšíření znalostí územně technických souvislostí v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů

Garant předmětu

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, pochopení územně plánovacího procesu na úrovni státu, kraje, města a rozvojové lokality; orientace v územně plánovacích podkladech a dokumentaci různých úrovní.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané v urbanistických disciplinách předchozích semestrů; orientace ve stavebním zákoně, základní přehled v dějinách architektury a stavitelství, základy ekonomie

Korekvizity

Z ohledem na charakter předmětu nejsou souběžné znalosti požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu podmíněno vypracováním grafického elaborátu cvičení a absolvování písemného testu.

Cíl

Objasnění základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Podstata územního plánování, zákon a související legislativa, státní správa.
2. Regulace rozvoje území.
3. Analýza stavu území, průzkumy, indikátory.
4. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí.
5. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace.
6. Principy plánování velkoměsta a městského regionu.
7. Principy plánování územního rozvoje středního a malého města.
8. Principy plánování územního rozvoje vesnice.
9. Posuzování územně plánovacích záměrů – evaluace ex ante.
10. Informační databáze o území, statistiky, geodetické databáze, databáze státní správy, GIS jako součást územního plánování.
11. Technické požadavky na územní rozvoj.
12. Trvale udržitelný rozvoj sídel a krajiny, územní systémy ekologické stability.
13. Programy na podporu územního rozvoje v ČR a EU, participace veřejnosti.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Zadání tématických úkolů, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat.
3.–4. Analýza územně plánovací dokumentace, konzultace úkolu.
5.–6. Analýza charakteristických urbanistických souborů města, konzultace úkolu.
7.–8. Analýza zvolené rozvojové plochy sídla, konzultace úkolu.
9.–11. Konzultace rozpracovaných úkolů.
12.–13. Dokončení a zhodnocení výsledné práce.