Detail předmětu

Ekologie ve stavebnictví

Akademický rok 2023/24

BJA024 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-MI zimní semestr 4. ročník

Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě.
Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry kouřové plyny, odpadní vody. Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, fyzikální vlivy, nezávadnost stavebních materiálů, radon a jeho zdroje.
Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení odpadů, radioaktivita. Recyklace, možnosti stabilizace a solidifikace odpadů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, zavádění nařízení EU. Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace. Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, zabezpečení ochrany ŽP při spalování. Jiné způsoby tepelného zpracování.
Odpady využívané ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin.
Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace.
Odpadní vody, čištění, kaly a jejich zneškodňování. Ekonomika v odpadovém hospodářství, využití odpadů jako druhotných surovin, pokuty za znečišťování ŽP.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy, souvisejícími s oborem ekologie. V souvislosti s produkcí a zpracováním odpadů ve stavebnictví získají posluchači přehled o souvisejících legislativních předpisech, metodách zpracování odpadů produkovaných stavebnictvím i jinými průmyslovými odvětvími ve stavebnictví, o složení odpadů, toxicitě odpadů, o termickém zpracování odpadů a základních principech skládkování odpadů.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o základních principech souvisejícími s oborem ekologie, o souvisejících legislativních předpisech, metodách zpracování odpadů produkovaných stavebnictvím i jinými průmyslovými odvětvími ve stavebnictví, o složení odpadů, toxicitě odpadů, o termickém zpracování odpadů a základních principech skládkování odpadů.

Osnova

1. Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě.
2. Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry.
3. Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, chemické a fyzikální vlivy. Radioaktivita, radon a jeho zdroje.
4. Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, nařízení EU.
5. Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení a radioaktivita odpadů. Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, svoz, třídění a recyklace odpadů.
6. Metody zpracování odpadů – fyzikální, fyzikálně chemické a chemické.
7. Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, jiné způsoby tepelného zpracování.
8. Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace.
9. Odpady ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace.
10. Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví.
11. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví.
12. Moderní hliněné stavby.
13. ETICS – klasická skladba a využití alternativních surovinových zdrojů.

Prerekvizity

Fyzika a stavební látky v rozsahu učiva na FAST.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě. 2. Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry. 3. Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, chemické a fyzikální vlivy. Radioaktivita, radon a jeho zdroje. 4. Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, nařízení EU. 5. Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení a radioaktivita odpadů. Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, svoz, třídění a recyklace odpadů. 6. Metody zpracování odpadů – fyzikální, fyzikálně chemické a chemické. 7. Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, jiné způsoby tepelného zpracování. 8. Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace. 9. Odpady ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace. 10. Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví. 11. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví. 12. Moderní hliněné stavby. 13. ETICS – klasická skladba a využití alternativních surovinových zdrojů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.Úvodní cvičení – laboratorní řád, základní pojmy a zadání tématu EKO PROJEKTU. 2.Příprava vzorků pro stanovení výluhu CuCl2 a související teorie. 3.Laboratorní práce v rámci EKO PROJEKTU. 4.Cvičení zaměřené na využití odpadů v cementových kompozitech. 5.Cvičení zaměřené na využití odpadů v keramice. 6.Laboratorní cvičení na stanovení vlastností a následně druhů daných stavebních materiálů. 7.Laboratorní cvičení na stanovení typu znečištění vzorků vody + laboratorní práce v rámci EKO PROJEKTU. 8.Stanovení výluhu CuCl2 referenční a upravené malty. 9.Dokončení experimentální ch prací a testování produktů vzniklých v rámci EKO PROJEKTU. 10.Exkurze v cementárně zaměřená na spoluspalování odpadů. 11.Zpracování výsledků EKO PROJEKTU do požadované formy včetně rešerše dané problematiky. 12.Prezentace výsledků EKO PROJEKTU, hodnocení prací a odevzdání protokolů. 13.Zápočtový test.