Detail předmětu

Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)

BNA007 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Ing. prez. program NPC-SIK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy. Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice. Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání. Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra. Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí. Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu. Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech. Vysokorychlostní tratě. Geometrické uspořádání a prostorová poloha koleje na vysokorychlostních tratích, prostorové uspořádání. Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy. Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodová pole. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí. Nekonvenční dráhy.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku kolejové dopravy ve městech, tj. stavba městské rychlodráhy (Metro) a tramvajových tratí. Student se seznámí s konstrukcí tratí pro vysoké rychlosti a nekonvenčních drah. Student se také naučí konstrukcí pevné jízdní dráhy

Prerekvizity

Základní pojmy, dělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy. Projektování železničních tratí.
Členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy.

Korekvizity

Základy dopravního inženýrství, kapacitní výpočty, prognózy, řízení a organizace dopravy

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek, cvičení a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů a práce studentů s LMS Moodle. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Při zkoušce student odpovídá na otázky týkající se kolejové dopravy ve městech, konstrukce vysokorychlostních tratí a železničních přejezdů.
Podmínkou pro udělení zápočtu je účast a odevzdání zadaných projektů – kolejové rozvětvení v oblouku s převýšením a křížení tramvajových tratí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kolejové dopravy ve městech, tratí pro vysoké rychlosti a nekonvenčních drah a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Kolejová doprava ve městech. Druhy kolejové dopravy, základní členění. Dopravní a přepravní vztahy.
2. Přepravní průzkum. Městská hromadná doprava v České republice.
3. Městská rychlodráha, METRO. Geometrické uspořádání a prostorová poloha METRA, prostorové uspořádání.
4. Železniční svršek a spodek městské rychlodráhy, výhybky. Provozní uspořádání metra.
5. Tramvajová rychlodráha a pouliční tramvaj. Geometrické uspořádání a prostorová poloha kolejí tramvajových tratí.
6. Železniční svršek a spodek tramvajových tratí, výhybky. Provozní uspořádání tramvajové dopravy
7. Příměstská železniční doprava. Integrace hromadné dopravy ve městech. Zásady řešení a organizace provozu.
8. Řešení a vzájemná vazba vysokorychlostních tratí, příměstské a městské kolejové dopravy ve velkých městech.
9. Vysokorychlostní tratě. Geometrické parametry koleje.
10. Železniční svršek a spodek vysokorychlostních tratí. Pevná jízdní dráha, základní dělení.
11. Konstrukční požadavky, železniční spodek. Konstrukce pevné jízdní dráhy.
12. Požadavky na pevnou jízdní dráhu na mostech a v tunelech, přechodové oblasti pro klasickou konstrrukci. Stavba a údržba vysokorychlostních tratí.
13. Nekonvenční dráhy.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování.
2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení zhlaví v oblouku.
3. Podélný profil jednotlivými kolejemi.
4. Úprava výkresů – vytyčovací výkres.
5. Odevzdání prvního projektu.
6. Zadání projektu křížení tramvajových tratí.
7. Návrh tramvajových výhybek.
8. Řešení změn osových vzdáleností kolejí.
9. Technická zpráva.
10.–12. Konzultace projektu.
13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.