Detail předmětu

Hodnocení stávajících konstrukcí

BIB009 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Specifika stávajících stavebních konstrukcí – konstrukční systémy budov, vlastnosti a označování stavebních materiálů v minulosti, stavební řády. Obecná metodika hodnocení existujících stavebních objektů - vývojový diagram hodnocení, stanovení účelu, tvorba scénářů. Metody odhadu zbytkové životnosti konstrukce. Základní nástroje pro hodnocení staveb – prohlídky, průzkumy, monitoring. Přehled zkušebních metod využívaných při průzkumech, vztah mezi nedestruktivními a destruktivními zkouškami, hodnocení výsledků zkoušek statistickými metodami. Diagnostika vad a poruch staveb. Sledování deformací a trhlin konstrukcí, únava a degradace materiálu. Metody dlouhodobého sledování staveb. Příklady hodnocení staveb dle použitých materiálů nosných konstrukcí – hodnocení zděných a železobetonových konstrukcí a stavebních objektů z dalších materiálů (kámen, dřevo apod.). Seminární práce zaměřená na předběžné hodnocení a návrh stavebně-technického průzkumu vybrané existující konstrukce. Cvičení v laboratořích a v terénu s individuálním zadáním, ukázky zkušebních postupů na modelech a stavbách.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti o hodnocení stavu stávajících konstrukcí.
Nástroje hodnocení konstrukcí - prohlídka, průzkum a monitoring.
Praktické provedení diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů a konstrukcí.
Postupy pro zkoušení železobetonových, zděných, kamenných a dřevěných konstrukcí.
Student bude schopen prakticky použít diagnostické metody pro zjišťování vlastností materiálů v různých typech konstrukcí.
Praktické hodnocení stavebního objektu.

Prerekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Prvky betonových konstrukcí, Prvky kovových konstrukcí, Zděné konstrukce.

Korekvizity

Stavební mechanika, teorie pružnosti pevných těles, účinky statických a dynamických zatížení, prvky betonových konstrukcí, betonové mosty, zděné konstrukce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována přednáškami a laboratorními cvičeními.
Přednášky mají charakter výkladu základních principů, provádění metod a způsobu jejich vyhodnocení.
V rámci laboratorních cvičení studenti prakticky provedou měření (ultrazvuková, zkoušky na vývrtech, radiografii, zkoušky zdiva apod.)a vyhodnotí výsledky zkoušek.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování předmětu je docházka do laboratorních cvičení, odevzdání všech protokolů a obhajoba seminární práce na téma: Předběžné hodnocení stavebního objektu.

Cíl

Základní znalosti o možnostech hodnocení stavu stávajících konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Stavebně technický průzkum.
2. Přehled diagnostických metod.
3.–4. Moderní diagnostické metody zkoušení stavebních materiálů.
5.–6. Diagnostika betonových konstrukcí.
7.–8. Diagnostika zděných a kamenných konstrukcí.
9.–10. Diagnostika dřevěných konstrukcí.
11.–12. Radiační diagnostické metody I.
13. Radiační diagnostické metody II.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání stavebního průzkumu železobetonové konstrukce.
2. Nedestruktivní zkoušky betonu – tvrdoměrné a ultrazvukové metody.
3. Destruktivní zkoušky betonu – provedení jádrových vývrtů.
4. Vyhodnocení zkoušek betonu.
5. Diagnostika výztuže – metoda elektromagnetická a georadar.
6. Prohlídka mostní konstrukce.
7. Diagnostika zděné konstrukce – návrh a nedestruktivní zkoušky.
8. Diagnostika zděné konstrukce – destruktivní zkoušky a výpočet.
9. Diagnostika dřevěné konstrukce.
10. Monitoring konstrukce – praktické provedení.
11. Moderní diagnostické metody – ukázky.
12. Exkurze – prohlídka stavebního objektu.
13. Prezentace seminární práce, zápočet.