Detail předmětu

Právo v městském inženýrství

Akademický rok 2023/24

BZA005 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-MI letní semestr 4. ročník

Stavební právo z hlediska veřejnoprávního i soukromoprávního, přehled veřejného stavebního práva, úvod do stavebního práva soukromého, typy smluv používaných ve stavebnictví, problematika věcných práv a věcných práv k cizím věcem, katastr nemovitostí.
Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa.
Prováděcí předpisy k zákonům.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámení se s významem a posláním státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.
Základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky, vlastnických vztahů s ohledem na platnou legislativu EU.

Osnova

1. Úvod do problematiky, prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva.
2. Stavební právo veřejné, stavební zákon a prováděcí právní předpisy.
3. Stavební právo soukromé, typy smluv používaných ve stavebnictví.
4. Věcná práva - držba, vlastnictví, spoluvlastnictví.
5. Věcná práva - právo stavby, věcná břemena.
6. Katastr nemovitostí.
7. Koncepce vodohospodářské politiky MZ ČR.
8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1998/83/ES a 2000/60/ES.
9. Zákon o vodách, účel zákona, základní pojmy, nakládání s vodami.
10. Stav povrchových a podzemních vod, plánování v oblasti vod.
11. Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, havárie, ochrana před povodněmi a povodňové orgány.
12. Vodní toky, vodní díla, poplatky.
13. Zákon o vodovodech a kanalizacích.

Prerekvizity

Základní znalosti vodohospodářské legislativy a stavebněprávních předpisů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky, prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva. 2. Stavební právo veřejné, stavební zákon a prováděcí právní předpisy. 3. Stavební právo soukromé, typy smluv používaných ve stavebnictví. 4. Věcná práva - držba, vlastnictví, spoluvlastnictví. 5. Věcná práva - právo stavby, věcná břemena. 6. Katastr nemovitostí. 7. Koncepce vodohospodářské politiky MZ ČR. 8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1998/83/ES a 2000/60/ES. 9. Zákon o vodách, účel zákona, základní pojmy, nakládání s vodami. 10. Stav povrchových a podzemních vod, plánování v oblasti vod. 11. Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, havárie, ochrana před povodněmi a povodňové orgány. 12. Vodní toky, vodní díla, poplatky. 13. Zákon o vodovodech a kanalizacích.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, individuální zadání studentům. 2. Stavební zákon, vyhlášky provádějící stavební zákon. 3. Smlouva - uzavření, obsah, forma, účinky. 4. Typy smluv. 5. Prezentace studentů. 6. Prezentace studentů. 7. Vodohospodářská politika. 8. Zákon o vodách, nakládání s vodami. 9. Prezentace studentů. 10. Prezentace studentů. 11. Prezentace studentů. 12. Řešení konkrétních stavebních záměrů. 13. Řešení konkrétních stavebních záměrů.