Detail předmětu

Právo v městském inženýrství

BZA005 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Stavební právo z hlediska veřejnoprávního i soukromoprávního, přehled veřejného stavebního práva, úvod do stavebního práva soukromého, typy smluv používaných ve stavebnictví, problematika věcných práv a věcných práv k cizím věcem, katastr nemovitostí. Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa. Prováděcí předpisy k zákonům.

Garant předmětu

Ing. Mgr. Josef Šíp

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu se budou studenti orientovat ve veřejné správě na úseku územního plánování a stavebního řádu. Získají základní znalosti o absolutních a relativních majetkových právech. Budou schopni vypracovat nejpoužívanější typy smluv ve stavebnictví. Získají informace o katastru nemovitostí.
Získají základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky. Budou seznámeni se zákonem o vodách a související legislativou.

Prerekvizity

Základní znalosti vodohospodářské legislativy a stavebněprávních předpisů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek. V rámci cvičení budou studenti spolupracovat ve skupinách i samostatně. Každý student si individuálně připraví prezentaci na zadané téma.

Způsob a kritéria hodnocení

Každý student přednese prezentaci na zadané téma. Znalosti probraného učiva prokáže při zkoušce, která se skládá z písemné a ústní části.

Cíl

Seznámení se s významem a posláním státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.
Základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky, vlastnických vztahů s ohledem na platnou legislativu EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky, prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva.
2. Stavební právo veřejné, stavební zákon a prováděcí právní předpisy.
3. Stavební právo soukromé, typy smluv používaných ve stavebnictví.
4. Věcná práva - držba, vlastnictví, spoluvlastnictví.
5. Věcná práva - právo stavby, věcná břemena.
6. Katastr nemovitostí.
7. Koncepce vodohospodářské politiky MZ ČR.
8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1998/83/ES a 2000/60/ES.
9. Zákon o vodách, účel zákona, základní pojmy, nakládání s vodami.
10. Stav povrchových a podzemních vod, plánování v oblasti vod.
11. Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, havárie, ochrana před povodněmi a povodňové orgány.
12. Vodní toky, vodní díla, poplatky.
13. Zákon o vodovodech a kanalizacích.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, individuální zadání studentům.
2. Stavební zákon, vyhlášky provádějící stavební zákon.
3. Smlouva - uzavření, obsah, forma, účinky.
4. Typy smluv.
5. Prezentace studentů.
6. Prezentace studentů.
7. Vodohospodářská politika.
8. Zákon o vodách, nakládání s vodami.
9. Prezentace studentů.
10. Prezentace studentů.
11. Prezentace studentů.
12. Řešení konkrétních stavebních záměrů.
13. Řešení konkrétních stavebních záměrů.