Detail předmětu

Projekt – Pozemní stavitelství

Akademický rok 2023/24

BHA017 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

BPC-SI / E letní semestr 3. ročník

BPC-MI letní semestr 3. ročník

Obsahem předmětu je vypracování vybrané části projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude vypracována pro zadaný jednoduchý částečně nebo plně podsklepený objekt rodinného domu s plnohodnotným 2NP nebo s obytným podkrovím. V rámci předmětu student musí prokázat schopnost syntézy informací získaných v předcházejících předmětech pozemního stavitelství po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem. Současně by měl prokázat i znalost informací získaných v odborných předmětech zabývajících se návrhem nosných konstrukčních prvků řešeného objektu. Aplikací dílčích informací a znalostí o stavebních prvcích a konstrukcích se student naučí a zvládne návaznosti procesu projektování, a vypracuje část kompletní dokumentace řešeného objektu. Tímto postupem je student připravován na samostatnou práci. Výstupem jsou dílčí části projektové dokumentace ve formě textů zpráv a výkresové dokumentace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zakreslováním stavebních konstrukcí a variantním - materiálovým řešením jednoduché stavební konstrukce (rodinného domku) tak, aby dokázali uplatnit své znalosti z probraných stavebních konstrukcí, statických konstrukcí, tepelnětechnických a akustických vlastností a typologie staveb.
Cílem je zkompletovat tuto jednoduchou stavbu, aby ji bylo možno předložit ke stavebnímu povolení.

Znalosti

Student je schopen navrhnout komplexní řešení jednoduché stavební konstrukce, její zakreslení podle požadavků stavební legislativy.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětů týkajících se pozemního stavitelství a počítačové grafiky. Současně se předpokládá znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti, mechaniky zemin, zakládání staveb a navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 4 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení. Vyhláška o dokumentaci staveb – A Průvodní zpráva. B Souhrnná technická zpráva. 2. Vyhláška o dokumentaci staveb – C Situační výkresy. 3. Situační výkres širších vztahů. Koordinační situační výkres. Katastrální situační výkres. 4. Půdorysy všech podlaží, u vyšších objektů min. tří (např. 1S, 1NP a poslední NP). 5. Výkres tvaru stropu nad 1NP a nad posledním NP. 6. Výkres střechy (nebo krovy u šikmých střech) – půdorys i řezy. 7. Výkres základů. 8. Návrh schodiště nebo schodišť doplněné o půdorys a příčný řez. 9. Zjednodušené tepelně technické posouzení 2 navržených skladeb (1x stěna, 1x podlaha). 10. Podélný řez. Příčný řez. 11. Technické pohledy ze 4 stran. 12. Průvodní zpráva. 13. Kompletace a odevzdání.