Detail předmětu

Projekt – Pozemní stavitelství

BHA017 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Obsahem předmětu je vypracování vybrané části projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude vypracována pro zadaný jednoduchý částečně nebo plně podsklepený objekt rodinného domu s plnohodnotným 2NP nebo s obytným podkrovím. V rámci předmětu student musí prokázat schopnost syntézy informací získaných v předcházejících předmětech pozemního stavitelství po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem. Současně by měl prokázat i znalost informací získaných v odborných předmětech zabývajících se návrhem nosných konstrukčních prvků řešeného objektu. Aplikací dílčích informací a znalostí o stavebních prvcích a konstrukcích se student naučí a zvládne návaznosti procesu projektování, a vypracuje část kompletní dokumentace řešeného objektu. Tímto postupem je student připravován na samostatnou práci. Výstupem jsou dílčí části projektové dokumentace ve formě textů zpráv a výkresové dokumentace.

Garant předmětu

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Aplikace znalostí o objektech pozemního stavitelství, které student získal v předmětech týkajících se pozemního stavitelství k vypracování vybrané části projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb. Student musí prokázat schopnost navrhnout jednoduchý částečně nebo plně podsklepený objekt rodinného domu s plnohodnotným 2NP nebo s obytným podkrovím, a to po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické. Cílem je aplikace znalostí získaných v kurzech souvisejících s navrhováním stavebních konstrukcí.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětů týkajících se pozemního stavitelství a počítačové grafiky. Současně se předpokládá znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti, mechaniky zemin, zakládání staveb a navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou cvičení. V rámci cvičení si student řeší vybranou část projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude vypracována pro zadaný jednoduchý částečně nebo plně podsklepený objekt rodinného domu s plnohodnotným 2NP nebo s obytným podkrovím. Na praktickém příkladu si student ověří svoje znalosti a schopnost syntézy informací získaných v předcházejících předmětech pozemního stavitelství a dalších odbor

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování zavedené terminologie a praktické schopnosti s využitím pravidel pro zakreslování objektů pozemního stavitelství a jejich návrhu odpovídající náplni cvičení. Součástí podmínek pro udělení zápočtu je splnění požadovaných výstupů a docházka. Klasifikovaný zápočet je podmíněn úspěšným odevzdáním části projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zakreslováním stavebních konstrukcí a variantním - materiálovým řešením jednoduché stavební konstrukce (rodinného domku) tak, aby dokázali uplatnit své znalosti z probraných stavebních konstrukcí, statických konstrukcí, tepelnětechnických a akustických vlastností a typologie staveb.
Cílem je zkompletovat tuto jednoduchou stavbu, aby ji bylo možno předložit ke stavebnímu povolení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

4 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do cvičení. Vyhláška o dokumentaci staveb – A Průvodní zpráva. B Souhrnná technická zpráva.
2. Vyhláška o dokumentaci staveb – C Situační výkresy.
3. Situační výkres širších vztahů. Koordinační situační výkres. Katastrální situační výkres.
4. Půdorysy všech podlaží, u vyšších objektů min. tří (např. 1S, 1NP a poslední NP).
5. Výkres tvaru stropu nad 1NP a nad posledním NP.
6. Výkres střechy (nebo krovy u šikmých střech) – půdorys i řezy.
7. Výkres základů.
8. Návrh schodiště nebo schodišť doplněné o půdorys a příčný řez.
9. Zjednodušené tepelně technické posouzení 2 navržených skladeb (1x stěna, 1x podlaha).
10. Podélný řez. Příčný řez.
11. Technické pohledy ze 4 stran.
12. Průvodní zpráva.
13. Kompletace a odevzdání.