Detail předmětu

GIS

BRA011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Obsahem předmětu je poskytnutí informací o dostupných nástrojích a možnostech využití geografických informačních systémů (GIS) v městském inženýrství. GIS je účinným nástrojem pro správu, analýzu a prezentaci dat, který má v tomto oboru široké uplatnění. Absolventi předmětu získají odborné znalosti a praktické dovednosti především v těchto oblastech: - možnosti využití GIS v městském inženýrství, - hardwarové a softwarové vybavení pro GIS, - vstupní data pro GIS v městském inženýrství, - správa vstupních dat, datové modely, - analytické nástroje GIS, - prezentace výsledků analýz, tvorba map.

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Absolventi předmětu získají:
- základní odborné znalosti v oblasti GIS,
- přehled o dostupné technice a programových GIS aplikacích využitelných v oboru městského inženýrství,
- přehled o možných aplikacích GIS v oboru městského inženýrství,
- praktické dovednosti v oblasti využití GIS při řešení konkrétních úloh městského inženýrství formou zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

geodézie, informatika, informační technologie, územní plánování, úpravy toků a jezy

Korekvizity

vodohospodářská infrastruktura, inženýrské sítě

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka zahrnuje využití metod e-learningu (LMS Moodle). Součástí předmětu je rovněž zpracování semestrálního projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu vyžaduje splnění těchto podmínek: 100% docházka, výjimečně ve 2 cvičeních omluvená absence, u zkoušky požadavek zápočtu - dokončení semestrálního projektu, pro kladné hodnocení u zkoušky alespoň dílčí znalost ve všech položených otázkách

Cíl

Cílem předmětu je:
seznámení se zakladními principy a funkcí geografických informačních systémů; prezentace možností hydrologického modelování v prostředí GIS, vč. simulace hydrologických procesů; získání zkušeností s využitím GIS ve vodním hospodářství na základě zpracování semestrálního projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do GIS.
2. Možnosti využití GIS v městském inženýrství – případové studie.
3. Hardwarové a softwarové vybavení pro GIS.
4. Datové formáty.
5. Vstupní data pro GIS v městském inženýrství.
6. Správa vstupních dat, datové modely.
7.–9. Analýza dat.
10.–11. Prezentace výsledků analýz, tvorba map.
12. Webové GIS aplikace.
13. Mobilní GIS.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do GIS, možnosti využití GIS v městském inženýrství, seznámení s dostupným programovým vybavením a technikou.
2. Zadání semestrálního projektu, návrh postupu řešení.
3.–4. Základní principy práce v GIS.
5.–7. Správa dat – datové formáty, zdroje dat, příprava dat pro analýzu.
8.–11. Analýza dat – základní analytické nástroje.
12. Prezentace výsledků analýz – tvorba map.
13. Prezentace semestrálních projektů.