Detail předmětu

Ceny ve stavebnictví 1

BVA005 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 3. ročník 4 kredity

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 3. ročník 4 kredity

Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky. Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce. Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování. Modelování a management vybraných informací o stavbě (BIM).

Garant předmětu

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Znalost soustavy cen v České republice. Vědomosti o metodách tvorby cen ve stavebnictví. Dovednost sestavit rozpočet stavebního objektu, kalkulaci ceny stavební konstrukce a práce, kalkulaci sazby stroje i honorář projektanta. Dovednost práce se softwary pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví v České republice. Schopnost převést informace ze stavební dokumentace do nákladové a cenové dokumentace. Základní způsobilost pro modelování a management informací v celém životním cyklu stavby(BIM).

Prerekvizity

Základní znalost technologie a konstrukce staveb. Znalost pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví. Znalosti a dovednosti jsou požadovány zejména z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Korekvizity

Technologie stavebních prací, bezpečnost práce, financování stavebních zakázek.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je komplexní a multikriteriální. Studenti získávají body během celého semestru. Ve cvičení se boduje docházka, zpracování případové studie a písemný zápočtový test. V přednáškách se boduje aktivita během semestru. Zkouška sestává z písemného testu (maximum 60 bodů), písemných odpovědí na otázky (maximum 10 bodů) a z ústní zkoušky (maximum 10 bodů). Známka zohledňuje práci během semestru (maximum 20 bodů) a u zkoušky (maximum 80 bodů)a vyplývá ze získaných bodů (maximum 100 bodů).

Cíl

Získání vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě. Získání dovedností při práci s oceňovacími podklady a s aktuálními softwarovými produkty pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví, které jsou užívané běžně ve stavební praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod. Základní pojmy.
2. Ceny. Cenová soustava. Cenové informace.
3. Cenová politika. Cenové právo.
4. Tvorba cen. Druhy cen.
5. Nákladová tvorba cen.
6. Náklady. Druhy a členění nákladů.
7. Ceny ve stavebnictví v tuzemsku.
8. Investiční výstavba. Smluvní vztahy.
9. Cena stavby.
10.–11. Cena stavebního objektu.
12. Ceny projektových prací a inženýrské činnosti.
13. Cenové pomůcky a produkty, ceny v BIM.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod. Požadavky k zápočtu. Zadání případové studie.
2. Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby. Rozpočtové ukazatele.
3. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu – 1. část.
4. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu – 2. část.
5. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu – 3. část.
6. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu – závěr.
7. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec. Kalkulace přímých nákladů.
8. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec. Kalkulace nepřímých nákladů a zisku.
9. Kalkulace sazby stroje. Kalkulace dopravních nákladů.
10. Kalkulace stavebního výrobku. Kalkulace nákladů na pořízení materiálu.
11. Práce se softwarem pro rozpočtování a kalkulace stavebních prací.
12. Opakování a kontrola příkladů ze cvičení. Odevzdání případové studie.
13. Zápočtový test.