Detail předmětu

Finance (MI)

BVA026 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 3. ročník 4 kredity

Finance, finanční soustava. Pojem podnikových financí. Podniková finanční soustava. Nástroje a zásady finančního řízení. Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura. Oběžný majetek podniku, řízení jeho financování. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování majetku. Dlouhodobé potřeby podniku a financování těchto potřeb. Financování stavebního projektu (stavební zakázky). Vztah podniku a státního rozpočtu. Daňová soustava ČR a její vliv na podnikové finance. Vztah podniku a banky. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich vliv na peněžní toky ve firmě. Podstata finančního plánování. Veřejné finance, základní informace ve vazbě na financování firmy.

Garant předmětu

Ing. Eva Vítková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Studenti získají orientaci v základních kategoriích podnikového financování.
Studenti získají orientaci v řízení peněžních toků ve stavebním podniku.
Studenti získají znalosti nástrojů pro řízení jednotlivých druhů oběžných prostředků.
Studenti získají orientaci ve vlastních a cizích zdrojích financování podniku.
Studenti získají základní informace o daňové soustavě ČR a dopadu daní na financování firmy.

Prerekvizity

Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Korekvizity

Základy ekonomické teorie. Základy podnikové ekonomiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet student musí splnit podmínky docházky a úspěšně absolvovat zápočtový test.
Zkouška je písemná s možností ústního dozkoušení. V rámci písemné části student bude odpovídat na položené otázky, pro její úspěšné složení musí dosáhnout minimálně 50 % bodů. Ústní část slouží k upřesnění klasifikace.

Cíl

Seznámení se základními kategoriemi v oblasti podnikového financování. Pochopení peněžních toků ve firmě a základní způsoby jejich řízení. Práce s veškerými dosažitelnými peněžními zdroji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.
3. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.
4. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob.
5. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.
6. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.
7. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.
8. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob.
9. Daň z příjmu právnických osob.
10. Daň z nemovitých věcí. Daň silniční.
11. Daň z nabytí nemovitých věcí. Daň spotřební.
12. Daň z přidané hodnoty.
13. Veřejné finance.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Charakteristika majetku a zdrojů krytí majetku.
3.–4. Orientace a tvorba účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty).
5. Odepisování dlouhodobého majetku.
6.Charakteristika oběžného majetku a závazků.
7. Stanovení časové hodnoty peněz.
8. Charakteristika a tvorba výkazu peněžních toků (cash flow).
9.–10. Daň z příjmu.
11.–12. Nepřímé daně.
13. Zápočtový test.