Detail předmětu

Vodárenství

BPA003 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spV povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnost orientace v jímání a technologických procesech úpravy pitné vody, navrhovat jednoduché úpravny vody a další prvky systémů zásobování pitnou vodou, provádět základní návrhové výpočty potřeby a spotřeby vody a jednotlivých prvků systémů zásobování pitnou vodou, návrh profilů, trubního materiálu, tvarovek a armatur jednotlivých vodovodních řadů,schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentaci vodovodů. Znalost organizace oboru vodovodů a kanalizací v ČR.

Prerekvizity

Hydraulika, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody.

Korekvizity

Technologie používané při čištění odpadních vod.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů s využitím LMS Moodle, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných objektů veřejných vodovodů, vzorové projektové dokumentace vodovodní přípojky, situací vodovodů, podélných profilů, kladečského schématu. Exkurze na vybrané vodárenské objekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti jímání, úpravy a distribuce pitné vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 12 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody.
2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody.
3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže.
4. Usazování, čiření vločkovým mrakem.
5. Filtrace.
6. Oxidace a další způsoby úpravy vody.
7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody.
8. Vodojemy, čerpací stanice.
9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení.
10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování.
11. Trubní materiály, tvarovky a armatury.
12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody.

Cvičení

2 hod./týden, 12 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Výpočet tlakových ztrát v potrubí.
2. Výpočet potřeby vody.
3. Index upravitelnosti surové vody.
4. Návrh jímacího objektu.
5. Návrh vločkovací nádrže.
6. Návrh usazovací nádrže.
7. Technologické schéma ÚV.
8. Výškové uspořádání ÚV, chemické hospodářství.
9. Návrh výškového umístění vodojemu.
10. Pracovní bod čerpací stanice.
11. Návrh přípojky a vodoměrné šachty.
12. Kladečské schema vybraného uzlu.
13. Zápočet.