Detail předmětu

Stavební a správní právo

BVA020 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 2. ročník 3 kredity

Osvojení si základních principů, prvků a funkcí veřejné správy z hlediska státní a místní samosprávy. Znalosti budou zahrnovat i pravidla a postupy spojené se správním řízením v návaznosti na stavební zákon a další veřejnoprávní předpisy. Část stavební právo zahrnuje přehled stavebního zákona, jeho význam a zásady, návaznost na prováděcí vyhlášky. Územní plánování a stavební řád. Problematiku vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení. Právní úpravu přestupků a jiných správních deliktů.

Garant předmětu

PhDr. Mgr. Dagmar Hrabincová

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu, budou studenti schopni:
- porozumět a orientovat se ve veřejnoprávní úpravě správního práva se zaměřením na stavební právo,
- chápat souvislosti a vztahy mezi stavebním právem a dalšími právními odvětvími,
- aplikovat a využívat právní instituty v oblasti územního pánování a stavebního řádu,
- samostatně analyzovat právní případ a aplikovat na něj konkrétní právní úpravu,
- využít zákonné prostředky ochrany na přezkoumání správních rozhodnutí.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v tomto oboru, proto se k jeho studiu nepožadují žádné další odborné vědomosti.

Korekvizity

Předpokládají se základní znalosti práva na úrovni a v rozsahu středoškolského studia a nepožadují se žádné další odborné vědomosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka a aktivní účast v seminářích včetně prezentace zadaných témat nebo zpracování seminárních prací.

Cíl

Osvojení si znalostí souvisejících s právní úpravou veřejnoprávních a stavebněprávních vztahů včetně jejich návazností na příslušné právní předpisy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Vymezení a charakteristika základních pojmů správního práva.
2. Organizace, pravomoc a působnost orgánů státní správy.
3–4. Organizace, pravomoc a působnost orgánů územní samosprávy (obce, kraje).
5–6. Správní řízení.
7. Přehled stavebního zákona, základní pojmy, navazující právní úprava.
8. Územní plánování, nástroje územního plánování.
9. Stavební řád, povolování, užívání a odstraňování staveb.
10. Zkrácené stavební řízení, autorizovaný inspektor.
11. Vyvlastňovací řízení.
12. Přestupky a jiné správní delikty.
13. Vyvlastnovací řízení.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Pravomoci a organizační struktura státní správy a samosprávy.
2. Srovnání pravomocí a organizačních struktur státní správy a samosprávy.
3. Zahájení a průběh správních řízení.
4. Druhy a formy správních rozhodnutí.
5. Základní pojmy stavebního práva.
6. Nástroje územního plánování.
7. Územní rozhodnutí.
8. Územní řízení.
9. Územní opatření.
10. Stavební povolení a ohlášení.
11. Stavební rozhodnutí.
12. Autorizovaný inspektor.
13. Vyvlastnění.